Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Matemàtiques

El departament

El Departament de Matemàtiques, adscrit a la Facultat de Ciències de la UAB, és l'estructura bàsica encarregada d’organitzar i desenvolupar la recerca i la transferència de coneixements del personal acadèmic i del personal investigador en formació que en forma part; de programar i impartir la docència de matemàtiques i estadística, d’acord amb els requeriments dels centres, facultats o escoles de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb la programació docent de la Universitat, i d’organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau.

En són membres el personal acadèmic, el personal investigador en formació, el personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit així com els estudiants de grau i de postgrau que desenvolupin tasques de recerca sota la responsabilitat d’un membre del personal acadèmic del Departament.

Teorema central del límit
Autor: Jaume Aguadé

Les principals funcions del Departament són:

  • Coordinar i impartir els ensenyaments que té assignats.
  • Impulsar les activitats docents i de recerca del seu personal.
  • Promoure i subscriure contractes en l’àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia.
  • Participar en els processos d’avaluació de la qualitat de la docència, la recerca i la gestió.
  • Promoure contactes en l’àmbit de l’ensenyament de les matemàtiques en l’Ensenyament Secundari.
  • Impulsar la divulgació de les matemàtiques en l'àmbit acadèmic i a la societat.