Vés al contingut principal

Text del logotip

El text del logotip és la representació gràfica del nom de la Universitat Autònoma de Barcelona i es compon amb la tipografia Telegraf Bold. L'aplicació del nom de la Universitat en majúscules i minúscules reforça la idea de nom propi, original i no divisible. Es pot representar en una, dues o tres línies, tan centrat com en caixa a l'esquerra, segons l'espai i les necessitats d'aplicació. La divisió del logotip en tres línies és òptima per als espais més reduïts i es farà sempre entre "Universitat", "Autònoma" i "de Barcelona”. El text del logotip sempre anirà acompanyat de l'acrònim UAB.

Text del logotip UAB