Vés al contingut principal

Normes d'aplicació del logotip

Aplicacions sobre color

Per garantir la llegibilitat del logotip, que aquest sigui accessible i no es desvirtuï quan s’imprimeixi sobre un fons corporatiu de color o sobre grisos, sempre s'aplicarà en positiu quan el grau de saturació del color de fons sigui entre el 0% i el 20%. Si el grau de saturació és superior al 20%, el logotip s'haurà d'aplicar en blanc.

Aplicacions correctes sobre color corporatiu

Aplicacions correctes del logotip UAB sobre color corporatiu

Aplicacions correctes sobre grisos

Aplicacions correctes del logotip UAB sobre colors grisos

Aplicacions correctes sobre color: web

En el cas de l'entorn web, el logotip només s'aplicarà en positiu quan el grau de saturació del color de fons sigui entre el 0% i el 10%. El logotip s'haurà d'aplicar en positiu sobre fons blanc sempre que sigui possible o sobre fons verd o negre amb grau de saturació 100% en blanc, per garantir el contrast i l'accessibilitat de la marca.

Aplicacions correctes del logotip UAB sobre color al web

Aplicacions sobre imatge

Quan el logotip s'apliqui sobre una imatge de fons, s'aplicarà en positiu només quan el grau de saturació de la imatge de fons sigui entre el 0% i el 20%. Quan el grau de saturació sigui entre 50% i 100%, es podrà aplicar en blanc per garantir el contrast amb la imatge de fons i l'accessibilitat del logotip, tal com es mostra a l’exemple.

Aplicació del logotip en positiu sobre imatge amb un 20% de saturació

Aplicació del logotip UAB en positiu sobre imatge amb un 20% de saturació.

Aplicació del logotip en blanc sobre imatge amb un 80% de saturació

Aplicació del logotip UAB en positiu sobre imatge amb un 80% de saturació.

Marges de seguretat i àrea de reserva

Una altra manera de garantir la presència visual i la integritat del logotip quan s'apliqui sobre una imatge o color de fons, és establir uns marges de seguretat o àrea de reserva on no es puguin col·locar altres elements. Dins d'aquesta zona no es permeten titulars, text, elements gràfics o imatges. L'àrea de seguretat està determinada per l'altura de la lletra “o” minúscula del logotip (A), multiplicada per tres, creant un perímetre de seguretat d’idèntiques proporcions al voltant del logotip.

Marges de seguretat i àrea de reserva d'aplicació del logotip UAB.

Aplicacions incorrectes

L'ús constant i correcte del logotip garanteix el reconeixement de la marca i permet que la identitat de la UAB es difongui i es doni a conèixer. Un mal ús per part dels seus usuaris alterant les seves proporcions, gamma cromàtica o la disposició dels seus elements, que han estat prèviament determinats per criteris estratègics i visuals quant a composició, jerarquia, funcionalitat i usabilitat, perjudicaria molt seriosament la marca UAB, afectant negativament la credibilitat i la imatge de la Universitat.

No alterar la disposició dels elements que componen la marca.

No alterar la disposició dels elements que componen la marca UAB.

No girar la marca.

No girar la marca.

No alterar els colors de la marca ni de cap dels elements que la formen.

No alterar els colors de la marca ni de cap dels elements que la formen.

No deformar la marca ni alterar les seves proporcions.

No deformar la marca ni alterar les seves proporcions.

Reduccions i grandària mínima

És necessari establir una grandària mínima d’aplicació del logotip que ens garanteixi que l'impacte, la llegibilitat i l'accessibilitat del logotip no es vegin compromesos.

La versió principal del logotip de la UAB mai ha de tenir menys de 20 mm d'ample en format imprès.

L'acrònim UAB en qualsevol de les versions del logotip, mai ha de mesurar menys de 10 mm en format imprès.

Reduccions i grandària mínima del logotip UAB.