Vés al contingut principal

Consells de redacció de notícies i de textos pel web

Abans de començar a redactar:

Cal fer-se 3 qüestions: Què vull explicar? A quin públic s'adreça? Què vull aconseguir?.
La redacció del nostre text s'haurà d'adaptar al missatge que es vol transmetre. No és el mateix redactar una agenda, una notícia sobre un descobriment científic o un avís acadèmic. La finalitat i el públic en els tres casos és diferent i per tant, l'estil de redacció també ho haurà de ser.

Textos curts:

Retalla el text tot el que puguis. Els grans blocs de text espanten a l'usuari i no els llegirà. A títol orientatiu, redueix un 50% la longitud del text que tens en paper.

Una idea per paràgraf:

Cal estructurar la informació de manera sintètica i el més entenedora possible. La informació més important sempre s'ha d'explicar al primer paràgraf. Si es tracta d'una estructura complexa val la pena fer-se un "croquis" per tal d'ordenar correctament els continguts en ordre d'importància.

Cada paràgraf ha de desenvolupar només una idea. Cal evitar les divagacions. Si un text és breu i està ben organitzat visualment, l'usuari obté més informació en un cop d'ull.

Estil directe:

Les oracions han de seguir el seu ordre lògic: subjecte, verb i complements. Alterar aquesta estructura o fer un ús abusiu de la passiva afegeix complexitat i pot dificultar la comprensió. Eviteu també l'ús de les negacions.

Així mateix, cal respectar sempre els mateixos criteris estilístics que haguem establert (per exemple, adreçar-nos als usuaris en la segona persona del plural). Si no ho fem podem acabar marejant als usuaris.

Llenguatge senzill:

Els usuaris no sempre estan familiaritzats amb el llenguatge tècnic o amb les estructures internes. En la mesura que sigui possible, cal redactar amb un estil senzill que permeti la comprensió de tots els usuaris. No hem de donar cap informació per suposada.

En el següent vídeo, elaborat per la Generalitat de Catalunya, s'expliquen els beneficis d'emprar el llenguatge planer i s'ofereixen consells per millorar la redacció: 

Titulars:

És l'element més important de les notícies. Han de ser clars i descriptius. No cal ser enginyós, només informatius i en coherència amb el contingut de la notícia. I, sobretot, evitar l'ús de les passives.

Revisió ortogràfica:

S'ha de vigilar especialment l'ortografia. Les faltes d'ortografia poden malmetre la imatge de la Universitat. Podeu adreçar les vostres consultes ortogràfiques o lingüístiques al Servei de Llengües de la UAB.

Textos en altres idiomes:

Sempre que traduïm textos a altres idiomes diferents del català o castellà cal comptar amb la supervisió d'un traductor. Eviteu l'ús dels traductors automàtics ja que sovint no tenen en compte el context de la traducció. El Servei de Llengües us podrà assessorar al respecte.

Ús no sexista del llenguatge:

Tant en la llengua catalana com en la castellana s'ha normalitzat l'ús de les formes masculines per fer referència a persones i col·lectius de manera genèrica. Per tal d'evitar el sexisme en el llenguatge l'Observatori per a la Igualtat de la UAB i el Servei de Llengües van desenvolupar la Guia per a l'ús no sexista del llenguatge.

Nomenclatures:

La nomenclatura oficial de la Universitat està recollida en el Document marc per a una nomenclatura universitària de la UAB elaborat pel Servei de Llengües i l'Oficina de Coordinació Institucional.