Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Govern

El consell de Departament

El Consell del Departament està format per tots els professors i investigadors amb categoria de doctors, una representació del personal acadèmic no doctor, una representació del personal investigador en formació, una representació dels estudiants de primer i segon cicles, una representació dels estudiants de tercer cicle i una representació del PAS.

Les competències principals del Consell de Departament són: 

 • Elaborar i aprovar el Reglament del Departament, i modificar-lo, si s'escau, amb el vot de la majoria absoluta dels membres del Departament
 • Convocar les eleccions a director, i elegir i revocar el director
 • Aprovar la relació i distribució de les despeses i la seva execució
 • Aprovar la memòria de les seves activitats
 • Elaborar els informes que siguin de la seva competència i, especialment, els relatius a la creació de nous departaments o unitats, i també la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus corresponents plans d'estudis, quan afectin temes relatius a les seves àrees de coneixement o especialitats
 • Programar i coordinar la tasca docent del Departament en el pregrau i en els programes de doctorat i de postgrau
 • Formular a la Junta de Facultat els suggeriments que consideri oportuns en relació amb els plans d'estudis i altres matèries
 • Instar la creació d'instituts universitaris i d'investigació i d'altres centres de recerca
 • Organitzar cursos d'especialització o de divulgació, seminaris i cicles de conferències, dins les seves àrees de coneixement i especialitats, i fomentar la coordinació d'aquestes activitats amb altres departaments
 • Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a realitzar treballs científics, tècnics o artístics
 • Proposar la convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitaris, de professors contractats, d'investigadors i d'altres modalitats de personal acadèmic
 • Proposar els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, funcionari i contractat, perquè siguin designats
 • Proposar la contractació de professorat emèrit i visitant
 • Proposar la contractació de personal, als efectes de recerca o assessoria, per fer treballs temporals o específics
 • Crear comissions
 • Conèixer els acords de l'Executiva
 • Resoldre els conflictes de competències que puguin produir-se entre les Unitats del Departament
 • Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts i la resta de normes aplicables

L'Equip de Direcció

L'equip de direcció està format pel director del Departament i pel Secretari, que l'assisteix en el desenvolupament de les seves funcions.

El director del Departament exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària, i té la representació del Departament.

Les competències del director són: Representar el departament; dirigir, coordinar i supervisar l'activitat del Departament; convocar i presidir el Consell de Departament i la Comissió Executiva, i executar-ne els acords; administrar les partides pressupostàries; supervisar les tasques del personal d'administració i serveis adscrits al Departament; proposar al rector el nomenament i el cessament dels càrrecs del seu equip; vetllar perquè es compleixin les disposicions aplicables al Departament; vetllar perquè els membres del Departament compleixin els seus deures i els siguin respectats els seus deures i els siguin respectats els seus drets, d'acord amb les normes específiques que els regulin; assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els Estatuts i, en particular, les que en l'àmbit del Departament no hagin estat atribuïdes a altres òrgans.

El secretari del Departament també ho és del Consell del Departament. És la persona fedatària dels actes i acords que hi tenen lloc i, com a tal, estén acta de les sessions i custodia la documentació del Departament. Substitueix el director i n'assumeix les competències.