Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

El departament

El Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i pel seu Reglament, i està adscrit a la Facultat de Ciències de l’Educació.

Està organitzat en tres unitats on s'integren les tres àrees de coneixement: Unitat de Didàctica de la Música (Didàctica de l’Expressió Musical), Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques (Didàctica de l’Expressió Plàstica i Dibuix),  Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal (Didàctica de l’Expressió Corporal). Aquest fet palesa la gran diversitat disciplinària que caracteritza aquest departament.

Departament

Té com a finalitat fonamental promoure i organitzar la docència i la recerca. En l’àmbit de la docència, coordina els ensenyaments de les àrees de coneixement que l’integren i, d’acord amb la programació docent de la UAB, la imparteix en diverses facultats. Així mateix, organitza o col·labora en diversos màsters, postgraus i un estudi de doctorat propi del departament. Com a unitat bàsica de recerca, promou i dóna suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic.

Des de sempre, ha intentat ser coherent amb les seves arrels i per això pretén mantenir l’esperit de l’antiga escola de Mestres Sant Cugat, que va destacar per la qualitat de la docència. En els darrers anys aquest esperit fonamentalment docent s’ha enriquit amb l’impuls de la recerca.

Volem destacar una característica en la que el nostre departament destaca de manera especial: en la seva plantilla hi ha un nombre important d’artistes que dediquen una part important de la seva tasca a fer concerts, exposicions, etc. Aquesta vessant artística, tradicionalment, s’ha integrat en la didàctica de les matèries específiques com la música, la plàstica i la dansa, i actualment, en les línies de recerca.