Menció Doctor Internacional

Per a tesis inscrites en els següents Reials Decrets:

 • RD 99/2011
 • RD 1393/2007, llegides amb posterioritat a l’11 de febrer de 2011

La menció s’inclourà a l’anvers del títol de doctor/a.

Per obtenir aquesta acreditació s’han de complir els següents requisits:

 • Durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, s’ha de fer una estada mínima de tres mesos fora de l’Estat Espanyol en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, en què s’hagin cursat estudis o fet treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i s’han d’incorporar al document d’activitats del doctorand.
  Aquesta estada pot ser fragmentada, sempre que el total de temps sigui igual o superior a tres mesos, però s’ha d’haver fet en una mateixa institució.
  El període de formació es considera des de la teva admissió al doctorat.
 • Que una part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i es presenti en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en aquell camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials de l’Estat espanyol. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana (diferent d'Espanya). Per procedència s'entén la pertinença dels experts a una institució d'educació superior o centre d'investigació.
  Les conclusions i el resum traduïts han d’estar enquadernats en la mateixa tesi doctoral i identificats degudament en l’índex.
 • Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’ensenyament superior o institut de recerca no espanyol hagin emès informe sobre la tesi doctoral.
 • Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyols, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada esmentada al primer apartat, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi doctoral.

Hi ha situacions d'incompatibilitats entre les persones que signen aquests documents. Pots consultar-ne un resum aquí.

Abans d'iniciar la teva estada cal que contactis amb l'INSS (Seguretat Social) per saber si la teva estada requereix d'algun tràmit o requisit especial per poder gaudir de cobertura assistencial a l'estranger. Si l'INSS t'ho requereix, hauràs de fer les gestions corresponents.


Tramitació

Presentar a l’Escola de Doctorat, conjuntament amb el dipòsit de la tesi, la següent documentació:

Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

 • Sol.licitud de Menció Doctor/a  Europeu/Internacional
 • Certificat d’estada expedit pel responsable del centre del país on s’hagi fet aquesta estada, especificant la data d'inici i final de l’estada i la persona que ha tutelat l’alumne. Els alumnes del RD 99/2011 han d'incloure aquesta activitat al seu document d'activitats, indicant que es tracta de l'estada per a la menció doctor internacional.
 • Justificació de l’estada expedida pel director/a de la tesi i el tutor/a si s’escau (el model de justificació d’estada, en format word, el pots descarregar al final d’aquesta plana).
 • Dos informes d’experts. Poden ser tramesos directament a l'Escola de Doctorat (Travessera de Can Miró s/n, Edifici U, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra)  pels informadors, sempre i quan els seus noms constin a la sol.licitud, i s'han de lliurar com a molt tard el dia de la defensa. En cas contrari, la resolució serà denegatòria.

Indicar en el full de dipòsit de tesi que es sol.licita la Menció Doctor Internacional.

La Junta Permanent de L'Escola de Doctorat avaluarà la documentació i podrà sol·licitar els informes complementaris que consideri convenient.

La resolució de la Menció es realitzarà un cop ens hagi arribat tota la documentació sol·licitada, més la documentació de la defensa de la tesi, i com a molt tard, una setmana després de la defensa de la tesi. A partir d'aquest moment podràs demanar el títol de Doctor/a.


Idiomes dels documents

El documents que s'han d'aportar en aquest procediment han d'estar redactats en català, castellà o anglès.

Documents expedits en francès, italià i portugués: s'accepta una traducció efectuada pel Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Documents en altres idiomes: s'han d'acompanyar de la traducció al català o el castellà, que ha de fer-la un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya. En aquest enllaç trobes un llistat de traductors jurats.

 

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat.

 

Sol·licitud de Menció Doctor Internacional (MS Word, )
Justificant d'estada (MS Word, )
Model d'Informe per a la Menció Doctor Internacional (MS Word, )