Equip de deganat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


El govern de la Facultat de Filosofia i Lletres s'estructura en els òrgans següents:
La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Filosofia i Lletres; la componen representants del personal acadèmic i investigador (PDI) –permanent, temporal i en formació–, dels estudiants de tots els ensenyaments i títols que organitza el centre, i del col·lectiu d'administració i serveis (PAS).

L'Equip de Deganat exerceix les funcions de direcció i de gestió ordinària de la Facultat i en té la representació i és responsable d'establir les línies polítiques d'actuació del centre. Actualment, està format per sis professores i professors, un dels quals n'és el degà, que és escollit per la Junta de Facultat. El seu mandat té una durada de tres anys.

La Junta Permanent de la Facultat, amb competències delegades de la Junta de Facultat, és l'òrgan ordinari de govern de la Facultat, en el qual també es discuteixen i s'aproven les línies d'actuació proposades per l'Equip de Deganat. Existeixen diverses comissions de treball, les més importants de les quals són la Comissió d'Ordenació Acadèmica (COA), que s'ocupa de les qüestions acadèmiques referides als estudis de grau, i la Comissió de Màsters, que ho fa de les qüestions relatives als estudis de màster. Totes són presidides per un membre de l'Equip de Deganat.

La Facultat compta també amb una Administradora de Centre, que té al seu càrrec la gestió del PAS i de vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions i serveis. De l'Administració de Centre en depèn la Gestió Acadèmica, la Gestió Econòmica, el Suport Logístic i Punt d'Informació i els suports departamentals.

El reglament que regula l'organització, la composició i les funcions específiques de la Facultat de Filosofia i Lletres i dels seus òrgans de govern es pot consultar aquí: Reglament


Equip de Deganat

Degà: Joan Carbonell Manils

Secretària i Vicedegana d'Economia, Serveis i Espais: Margarita Freixas Alás

Vicedegà de Comunitat Universitària i Promoció d'Estudis: Manuel Santirso Rodríguez

Vicedegana de Programació dels Estudis de Grau: Anna Badia Perpinyà

Vicedegana d'Ordenació d'Estudis: Eva Codó Olsina

Vicedegana de Programació dels Estudis de Postgrau: Raquel Piqué Huerta