Notificacions administratives

Introducció

D'acord amb la normativa vigent és obligatori notificar a l’autoritat competent les activitats amb agents biològics que requereixen un nivell 2 de contenció biològica o superior (art. 10 i annex IV del RD 664/1997). En el cas d'organismes genèticament modificats (OGM), aquesta obligació afecta els quatre tipus d’activitats de risc (Llei 9/2003, RD 178/2004).

Independentment al compliment dels requeriments legals, i sempre que l’activitat impliqui l'ús d'agents biològics (ex. microorganismes, línies cel·lulars, mostres de teixits o fluids, insectes, plantes, animals, plagues, OGM, biotoxines, etc.) i es desenvolupi a instal·lacions pròpies de la UAB o d’organitzacions externes que estiguin adscrites al CBS-UAB, caldrà fer i documentar una avaluació de riscos de l'activitat i notificar-la al CBS.