Requisits per a participar

Requisits per a participar

L'estudiant ha d'estar matriculat el curs 2023/24 i matricular-se el curs 2024/25.

Per a assegurar que l'estudiant coneix bé el seu sistema docent, en data 30 de setembre de 2023ha de tenir un mínim de 45 crèdits superats i estar matriculat a 30 crèdits més.

Per als alumnes de titulacions de segon cicle, es tindran en compte els crèdits superats en els estudis de primer cicle més els que tingui superats del segon cicle amb posterioritat a 30 de setembre de 2023.

Per a estades de 9 mesos, l'alumne haurà de cursar un mínim de 45 crèdits a la universitat de destinació, i 24 en el cas d'estades de 5 mesos. En aquelles situacions en que a l'estudiant li restin per a finalitzar els seus estudis menys crèdits que el mínim exigit a cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en una mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.

Procediment per a la sol·licitud de les places SICUE
El termini per presentar les sol·licituds per al programa SICUE serà del 19 de febrer al 4 de març de 2024.

La sol·licitud es presentarà per via electrònica a través del portal de Serveis d'Intranet de la UAB. Heu d'anar a la opció Sol·licituds i consulta d'intercanvi OUT. Es podran sol·licitar un màxim de 5 destinacions.


Selecció de places i resolució
L'assignació de places es realitza als centres, i es fa en base a la nota mitja de l'expedient del curs anterior 2022-2023 i d'acord amb l'establert en l'article 5 del R.D. 1125/2003. 

Es reservarà un 5% del total de les places disponibles per a l'alumnat que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior a l'33%. En el cas que aquestes places no siguin cobertes en una primera fase, s'obrirà un nou procés de selecció per a l'alumnat sense discapacitat reconeguda. Els alumnes que no hagin presentat el certificat de discapacitat cal que el facin arribar per correu electrònic a la seva gestió acadèmica abans de finalitzar el període de sol·licitud, el 4 de març.

Un cop publicada la primera resolució l'estudiant haurà d'acceptar la plaça concedida. En cas contrari, podrà demanar un canvi de plaça; per això podrà dirigir-se a l'Oficina d'Intercanvis del seu centre durant el període establert. Un cop publicada la segona resolució, les persones que hagin obtingut una nova plaça hauran d'acceptar-la. Les dates establertes són aquestes:

  • Primera resolució: 22 de març de 2024
  • Acceptació de places: fins el 5 d'abril de 2024
  • Canvis de plaça i reassignacions: del 8 al 15 d'abril de 2024
  • Segona resolució: 19 d'abril de 2024
  • Acceptació de places (2a resolució): fins el 26 d'abril de 2024
  • Sol·licitud extraordinària de vacants: fins al 10 de maig de 2024