Convocatòria

CONVOCATÒRIA ERASMUS MÀSTER, SEGON SEMESTRE 2020/2021


Requisits


· Estar matriculat/da a la UAB durant el curs 2020/2021 d’un dels màsters oficials de 60 crèdits o d’un dels màsters oficials de 90 o de 120 crèdits amb mobilitat al segon semestre, detallats al quadre de destinacions que es publicarà al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi, a les opcions Erasmus+ Màster" i "UAB Exchange Programme Master".

· Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.

· Tenir la nacionalitat, residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+: els 27 estats membres de la Unió Europea els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), la República de Macedònia del Nord, Sèrbia, i Turquia. La participació en institucions del Regne Unit quedarà supeditada als acords entre aquest país i la UE.

. No haver realitzat amb anterioritat  estades dins la modalitat Erasmus+ estudis o pràctiques i que superin els 9 mesos al mateix cicle d'estudis, atès que segons el comptador d’estades Erasmus+ es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus+. No es tindran en compte les estades a Suïssa.

. Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

. Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes. Consulteu el web de la vostra facultat.

. Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació al llistat de destinacions que es publicarà a aquesta pàgina web (apartat destinacions).


Criteris de selecció

. L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs. Aquells estudiants que no hagin cursat els seus estudis previs a la UAB, hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. El barem que s'aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació i en escala de 0 a 10 dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria inclòs el NO PRESENTAT/NO AVALUABLE, que no computaran amb una qualificació numèrica de 0.

. L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant estigui matriculat/da mentre estigui obert el període de sol·licitud. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada Erasmus+ estudi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics.

Convocatòria 2020/21

Annex a la convocatòria - puntuació de les llengües