Hospital Clínic Veterinari

Convocatòria d'una residència al Servei d'Urgències i Medicina Intensiva

1. Objecte

L'objectiu de la convocatòria és seleccionar un/a veterinari/a per a la realització d'una residència en l'especialitat d'Urgències i Medicina Intensiva per a l'obtenció del títol de Diplomat/a pel  European College of Veterinary Emergency and Critical Care (ECVECC). Aquesta residència es desenvoluparà sota la tutoria de la Lluís Bosch, Diplomat ACVECC i ECVECC i co-responsable del Servei d'Urgències i Medicina Intensiva de l' Hospital Clínic Veterinari. El programa de residència està acceptat oficialment per l' ECVECC.

 

2. Durada

Tres anys, del 13 de gener de 2025 al 12 de gener de 2028.

 

3. Requisits

 • Ser veterinari/a per una universitat espanyola; o bé,
 1. ser veterinari/a de la Unió Europea amb el títol homologat/reconegut; o bé,
 2. ser veterinari/a extracomunitari/a amb el títol homologat/reconegut i permís de treball; o bé,
 3. ser veterinari/a extracomunitari/a amb el títol homologat/reconegut i nacionalitat d'un país de la UE.
 • haver realitzat un internat en un hospital veterinari de referència durant un període mínim d'un any. En casos excepcionals, s'acceptarà una experiència equivalent que correspongui a un mínim de dos anys d' experiència professional en un centre de qualitat científica i professional reconegudes;
 • poder col·legiar-se al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.
 • dominar les llengües catalana o castellana i anglesa per a una bona comunicació oral i escrita.

 

4. Matriculació a la UAB

Les residències són un curs de postgrau de la UAB. Els residents s'han de matricular durant cadascun dels anys del programa.

 

5. Pràctiques curriculars i treball a l'HCV

El primer any, el/la resident farà pràctiques curriculars en l'HCV i rebrà una ajuda a l'estudi de 1.200€ bruts mensuals.

Aquest import estarà sotmès a la retenció mínima del 2% d'IRPF de conformitat amb el RD 0439/2007, de 30 de març; a les disposicions del RD 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen les condicions d'inclusió en el règim general de la Seguretat social de les persones que participin en programes de formació, i a la disposició addicional vint-i-cinquena del RD 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement,  la competitivitat i l'eficiència.

La realització de les pràctiques no comporta cap tipus de relació laboral ni implica prestació de serveis per part de l'estudiant. Les pràctiques realitzades durant aquest període tindran una naturalesa estrictament acadèmica.

La FHCV cursarà la seva alta en la Seguretat social d'acord amb allò establert a l'article 5 del Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, assumint el deure de compliment de les obligacions que estableix aquesta norma en matèria de Seguretat Social.

El segon i tercer anys de les pràctiques, el/la resident estarà contractat/da laboralment amb la categoria professional de veterinari supervisat i generalista, respectivament, segons indica el conveni sectorial d'aplicació. La retribució prevista durant aquest període serà la que estableixi el conveni per a la categoria corresponent i una dedicació de 1.440h anuals.

 

6. Sol·licituds

     6.1 Lloc de presentació

Les sol·licituds s'han d'enviar per correu electrònic a formacio.hcv@uab.cat indicant en l'assumpte: Comissió de Selecció Residència en Urgències i Medicina Intensiva.

     6.2 Termini de presentació

Del 15 de juliol a 11 d'octubre de 2024.

     ​​​​​​​6.3 Documentació

 • Carta de sol·licitud;
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport;
 • Fotocòpia del títol de veterinari per una universitat espanyola o, en la resta dels casos, fotocòpia del comprovant de l'homologació/reconeixement del títol.
 • Currículum professional que inclogui una fotografia recent;
 • A més, un mínim de dues cartes de referència que seran enviades directament PEL REFERENT al tutor (luis.bosch@uab.cat).

 

7. Selecció dels aspirants

     ​​​​​​​​​​​​​​7.1 Comissió de selecció

La selecció serà realitzada per una comissió de selecció formada pel /la professor/a tutor/a de l'especialitat, la directora de la FHCV i el coordinador docent de la FHCV.

La plaça es podrà declarar deserta si es considera que no hi ha cap/a candidat/a que reuneixi mèrits suficients. ​​​​​​​

     7.2 Criteris de selecció

En la valoració dels mèrits presentats pels aspirants es tindrà en compte el següent:

 • Avaluació de l'internat realitzat;
 • Altres mèrits que es puguin considerar rellevants;
 • Coneixement de les llengües castellana o catalana (nivell C) i anglesa (nivell superior).

     7.3 Procediment de selecció

El procediment de selecció constarà de dues fases:

 • 1a fase: Selecció de candidats/es segons els criteris establerts a l'apartat 7.2.
 • 2a fase: Si es considera necessari, els candidats seleccionats per la Comissió de Selecció en la 1a fase seran entrevistats. Les entrevistes es concertaran durant el mes de novembre de 2024.

 

8. Obligacions dels/les residents

Els/les residents s'hauran de dedicar exclusivament a l'objecte de la convocatòria i quedaran subjectes a les obligacions següents:

 • Matricular-se al curs "Residència Veterinària" de l'Escola de Postgrau de la UAB. La matrícula s' haurà de renovar anualment durant tota la durada de la residència. El cost de la matrícula és d'aproximadament 550€ el 1r any i 125€ a l'any els anys següents i va a càrrec del/de la resident;
 • acceptar i complir el reglament de la FHCV;
 • acceptar les instruccions rebudes per part del/de la tutor/a de l'especialitat segons les directives del European College of Veterinary Emergency and Critical Care;
 • acceptar el reglament del European College of Veterinary Emergency Critical Care i comprometre's a realitzar l'examen d'obtenció del diploma corresponent a la seva especialitat;
 • pertànyer al Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Els seleccionats hauran de presentar el justificant de col·legiació abans de la seva incorporació el dia 13/01/2025.
 • superar les avaluacions periòdiques trimestrals. 

 

9. Certificat d' aprofitament

Un cop finalitzat el programa de residència, l'Escola de Postgrau de la UAB emetrà un certificat d'aprofitament sempre que el/la tutor/a realitzi una avaluació favorable de l'alumne, que s'hagi satisfet l'import de les matrícules de la totalitat del curs i que s'abonin les taxes d'emissió corresponents.

 

10. Incidències

L'incompliment d'alguna de les obligacions per part dels/les residents, donarà lloc a l'expulsió del programa i a la revocació de l'ajuda a l'estudi o a la resolució del contracte laboral. En aquest cas, es podrà designar, si fos necessari, un/a nou/a candidat/a que hagués quedat en llista d'espera.

 

 

Les dades personals que es facilitin pararan a formar part d' un arxiu titularitat de la Fundació Hospital Clínic Veterinari amb la finalitat de mantenir i gestionar la relació amb el candidat o futur resident. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Fundació Hospital Clínic Veterinari (Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra) mitjançant un escrit amb fotocòpia del Document Nacional d'Identitat. Les dades podran ser cedides a altres empreses o institucions vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona o a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona amb les mateixes finalitats.

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), juny de 2024