Què és un Mínor?

Informació sobre els estudis de Mínor

 

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari de grau programat per la Universitat, el qual ofereix una introducció en un determinat àmbit científic, sovint aliè al títol que està cursant l’estudiant. El mínor consta d’un mínim de 30 crèdits que es cursen a través de les assignatures optatives del grau, preferentment en el quart curs.

Qui pot cursar un mínor?
Qualsevol estudiant matriculat de qualsevol grau de la UAB a compte de les optatives del seu Pla d’Estudis.

Quin reconeixement acadèmic et proporciona?
Si se superen els 30 crèdits establerts en el pla d'estudis del mínor:
1. Els crèdits cursats al mínor formen part del total de crèdits necessaris per obtenir el títol de grau i tenen consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del grau.
2. S’acredita al Suplement Europeu al Títol (SET) .

Quins mínors organitza la Facultat de Filosofia i Lletres?
La Facultat organitza i coordina els següents mínors.