Estudiar

Descomptes, Gratuïtats i Bonificacions

Consulta les deduccions que pots sol·licitar per la teva matrícula:

Descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats d’acord amb l’establert al Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, sempre que compleixis els requisits acadèmics establerts a la convocatòria de beques i hagis obtingut una beca en el curs anterior, o bé hagis tramitat abans de la matrícula l'acreditació econòmica de l'AGAUR.

Si a banda de sol·licitar la beca, ets beneficiari/a d'un altre tipus d'exempció, ho has d'acreditar en el moment de formalitzar la matrícula.

Membres de família nombrosa de primera categoria / general

Tens un 50 % de descompte del preu públic dels crèdits matriculats. per primera vegada com en els crèdits repetits. i, en la matrícula de les assignatures reconegudes .

 

Membres de família nombrosa de segona categoria o d'honor / especial

Tens un 100 % de descompte del preu públic tant en els crèdits matriculats per primera vegada com en els crèdits repetits. i, en la matrícula de les assignatures reconegudes .

 

Membres de família nombrosa de nacionalitat estrangera

Tens la deducció corresponent si obtens el títol al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Si vols gaudir d’aquest descompte i a la Gestió Acadèmica no consten les dades del títol de família nombrosa vigent (per exemple estudiants de fora de Catalunya o que no hagin fet ús de la bonificació per inscriure les PAU) hauràs d’enviar la documentació escanejada al correu de la teva Gestió acadèmica per tal que en puguin fer el manteniment i aplicar el descompte a la matrícula.

El títol de família nombrosa ha d’estar vigent en el moment de la matrícula. Si l’estàs tramitant, pots presentar un justificant, però posteriorment hauràs d’aportar la documentació. Si tens títol individual, has d’acompanyar-lo del títol familiar o d'una certificació expedida per Benestar Social i Família en què figurin totes les dades del títol de família nombrosa. En el cas que disposis del títol individual on s’inclogui la categoria de la família nombrosa i el nombre de fills, no cal aportar cap altre document.

Enllaços relacionats: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Descompte del 100% del preu públic, tant en els crèdits matriculats per primera vegada com en els crèdits repetits.

Aquesta gratuïtat s'acredita amb un certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, que acrediti aquesta circumstància. N'hi a prou d'acreditar-ho amb qualsevol dels documents següents:

 • Resolució o certificat expedit per l'IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
 • Resolució de l'INSS en què es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 • Resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es reconeix una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família. En aquest cas, cal aportar el certificat expedit per l'organisme competent on s'acredita l'afectació.

Si vols gaudir de la gratuïtat de matrícula i a la Gestió Acadèmica no consten les dades que acreditin aquesta circumstància (per exemple estudiants de fora de Catalunya o que no hagin fet ús de la bonificació per inscriure les PAU), hauràs d'enviar la documentació escanejada al correu de Gestió Acadèmica per tal que puguin fer el descompte corresponent.

Descompte del 100% del preu públic d'un nombre de crèdits equivalent al de l'assignatura de la qual has obtingut la matrícula d'honor.

La deducció no pot superar el nombre d'assignatures de les quals t'has matriculat ni l'import global de la matrícula.

Aquesta gratuïtat s'aplica en assignatures o crèdits matriculats per primera vegada. Per tenir la gratuïtat, cal fer la matrícula el curs acadèmic immediatament posterior. Excepcionalment, en el cas que hagis assolit l’esmentada qualificació i no tinguis la possibilitat de matricular prou crèdits per primera vegada en el període immediatament posterior, quan matricules crèdits per segona vegada o posteriorment, se t’aplicarà la gratuïtat en l'import equivalent a la que haguéssis gaudit en cas que fossin assignatures matriculades per primera vegada.

Aquestes persones, així com els seus cònjuges i els seus fills i filles, tenen la deducció del 100% del preu públic, tant en els crèdits matriculats per primera vegada com en els crèdits repetits.

Cal una resolució administrativa que acrediti aquesta circumstància. Si no l’has presentat mai anteriorment, hauràs d’enviar la documentació escanejada al correu de la teva Gestió acadèmica per tal que en puguin fer el manteniment i aplicar el descompte a la matrícula.

Tant les víctimes de violència masclista, com els seus fills i filles dependents, tenen la deducció del 100% del preu en els crèdits matriculats per primera vegada com en els crèdits repetits.

Per acreditar aquesta gratuïtat, hauràs d’enviar la documentació escanejada al correu de la teva Gestió acadèmica per tal que en puguin fer el manteniment i aplicar el descompte a la matrícula. Posteriorment hauràs de presentar la documentació original o enviar per correu postal una còpia compulsada. Si no ho has fet abans del 6 de novembre, s’anul·laran els beneficis de la gratuïtat i es cobrarà la part pendent. Cal aportar algun dels documents següents, així com el llibre de família en el cas dels fills dependents fins a 21 anys o el certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys:

 • a. Sentència condemnatòria per un delicte de violència masclista en l'àmbit de la parella.
 • b. Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
 • c. Informe del Ministeri fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella.
 • d. Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de violència masclista en l'àmbit de la parella, emès per algun dels serveis següents:
  • Serveis Socials
  • Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
  • Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)
  • Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
  • Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte
  • Recurs públic d’acollida
  • Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella
  • Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella tenen la validesa següent:

a) En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència masclista en l'àmbit de la parella:

 • Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es manté la condició durant 2 anys.
 • Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es manté la condició durant 4 anys.
 • Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es manté durant el mateix temps de la condemna.

b) En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal, la condició es manté durant un mínim d’un any, o el temps de la durada de les mesures cautelars si és superior.

c) El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes és vàlid durant l’any natural d’emissió.

Els estudiants que hagin obtingut un premi extraordinari de titulació en  el Grau a la UAB gaudiran del 100% del preu públic d'un màxim de 30 crèdits.

Aquesta deducció s'aplica a sol·licitud de la persona interessada i a banda del procés de matrícula.

Només es pot aplicar en el primer any que l'estudiant es matriculi al màster de la UAB. Serà d'aplicació en cas d'estudis interuniversitaris sempre i quan la UAB sigui coordinadora o en el cas que només sigui participant, quan la universitat coordinadora també apliqui aquest descompte en aquests estudis.

El termini màxim per a sol·licitar-ho és de 4 cursos acadèmics des de la concessió del premi extraordinari.