Premis extraordinaris de fi d'estudis

La Facultat de Psicologia de la UAB establirà cada curs acadèmic el calendari per al procediment de la concessió de premis extraordinaris de titulació, tenint en consideració la normativa aprovada per la Facultat i la UAB.
Es poden concedir premis als estudis de Grau i al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.

Consulteu la informació general de la UAB sobre els premis extraordinaris de fi d'estudis de grau i de màsters oficials que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals, en el següent enllaç.

D'acord amb la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el RD 1393/2007. de 29 d'octubre, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol (Acord del Consell de Govern de 9 d'abril de 2014).

La Facultat de Psicologia de la UAB establirà per a cada curs acadèmic el calendari per al procediment de la concessió de premis extraordinaris de titulació, amb la premisa que tal com estableix la norma:

Primer: es constituirà un tribunal per la titulació de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.

Segon: el criteri per a la concessió dels premis extraordinaris serà la nota mitjana global de l'expedient acadèmic dels titulats. No obstant això, el tribunal podrà establir altres requisits addicionals, que hauran de fer-se públics juntament amb la llista de candidats.

Tercer: el centre farà públic el llistat de candidats a obtenir el premi extraordinari, tenint en consideració que només podran obtar els expedients que hagin obtingut una nota mitjana global igual o superior a 8,0.

Quart: el centre farà públic també el termini en què qualsevol estudiant que es consideri en millor situació, podrà presentar al.legacions.

Nombre de premis per al curs 2019/20 segons el nombre de titulats:
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària: 2 premis

Calendari:

Novembre 2020: proposta i aprovació del tribunal a la Junta de Facultat 
- Consulta els membres del tribunal
- Consulta la proposta de candidats

Desembre 2020: Els estudiants tenen de termini fins el 22 de desembre de 2020 per presentar al.legacions.

Gener 2021: Aprovació en Junta Permanent de la proposta de concessió de premis que ha fet el tribunal:
- Llista definitiva de candiats a premi del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Març 2021: La Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB, ha aprovat el dia 3 de març de 2021 la concessió dels premis aprovats per la Junta Permanent del centre.

A partir d'aquesta data el centre procedirà d'ofici a fer constar la menció a l'expedient de l'alumne, així com al Suplement Europeu al Títol.
El centre, procedrià d'ofici al reintegrament del preu abonat en concepte taxes de sol.licitud del títol, dels estudiants premiats.