Pla d'estudis Grau en Gestió Aeronàutica

Treball de fi de grau

Treball de Fi de Grau (15 crèdits):

El Treball Fi de Grau (TFG) és un treball acadèmic autònom que té per objectiu global aprofundir en l'anàlisi d'algun aspecte tractat en el grau. S'espera que el treball serveixi tant per desenvolupar alguna qüestió d'interès relativa als continguts de les matèries cursades vinculant-la amb els debats acadèmics existents; així com per aplicar els criteris i tècniques apresos en les assignatures de caire metodològic, ja sigui per a portar a terme anàlisis pròpies, o per a avaluar els d'altres autors.

Els principals objectius del TFG són aplicar les competències adquirides durant els estudis per tal de realitzar un projecte en entorns de gestió aeronàutica; aprendre a desenvolupar un projecte coherent, clar, i amb resultats d'interès; i aprendre a documentar, estructurar i redactar un projecte. Es contemplen tres tipus bàsics de projectes: projectes ofertats per professors del grau; projectes desenvolupats en col•laboració amb empreses del sector per respondre a una necessitat concreta; i projectes sobre propostes realitzades pel propi estudiant. Els continguts associats al TFG dependran de la seva temàtica i abast.

Cada TFG és dirigit per un tutor assignat d'entre els professors del grau, que orienta a l'estudiant de manera personalitzada en la realització del TFG. Amb caràcter excepcional els treballs de fi de grau podran desenvolupar-se en petits grups, de dos o tres estudiants. L'exposició i defensa del TFG es realitza en sessió pública, davant d’una comissió avaluadora formada per tres membres.La càrrega associada a cada TFG és de 375 hores de treball personal de l'estudiant.

Procés d'inscripció:

La informació detallada sobre el TFG es pot trobar a la guia docent corresponent, i per als alumnes matriculats, a l'espai de TFG dintre el Campus Virtual. L'oferta de TFG disponibles es pot consultar a través de l'enllaç "Inscripció al treball de fi d'estudis" del portal https://sia.uab.es/

Passos que cal seguir si un alumne vol fer una proposta de treball de Fi de Grau en Entitat Col·laboradora:

  1. Ho ha de proposar a algun dels professors responsables del treball de fi de grau
  2. Si li donen el vist i plau ha d’emplenar el Formulari de Proposta i enviar-lo per correu electrònic a la gestió acadèmica: ga.campus.sabadell@uab.cat


Persona de contacte:
Xavier Verge Mestre
Xavier.Verge@uab.cat


Documents d'interès:

Links d'interès: