Pla d'estudis Grau en Gestió Aeronàutica

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestió dels diferents sistemes presents al sector aeronàutic.
 • Diagnosticar la situació comercial, financera i de recursos humans en empreses i organitzacions.
 • Fer anàlisis d'inversions estratègiques.
 • Participar en la gestió dels recursos humans, aplicant adequadament els diferents conceptes implicats: psicologia aplicada a les organitzacions, comunicació interna i externa de l'empresa, aspectes econòmics i aspectes legals.
 • Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents a les activitats del transport aeri.
 • Fer desenvolupaments de programari de complexitat baixa o mitjana.
 • Aplicar eines de programari específiques per a la resolució de problemes propis del sector aeronàutic.
 • Adequar la gestió a la normativa legal aplicable al sector aeronàutic.
 • Formular estratègies competitives en l'àmbit comercial i financer en empreses i organitzacions del sector aeronàutic.
 • Prendre decisions en la selecció de projectes d'inversió.
 • Dimensionar i gestionar de manera eficient els recursos en les escales de les aeronaus.
 • Supervisar la gestió de mitjans en un aeroport.
 • Satisfer les necessitats de gestió de les aerolínies amb l'ús de les noves tecnologies de la informació.
 • Adquirir una visió general de l'enginyeria com a professió.

Competències transversals

 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal.
 • Treballar en equip.
 • Comunicació.
 • Actuar amb ètica i professionalitat.
 • Actitud personal.