Pla d'estudis Grau en Direcció Hotelera

Treball de fi de grau

- El Treball de Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria de 12 crèdits ECTS.
- Objectiu: aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits als estudis de grau.
- Tutoria: l'estudiant triarà el tema del TFG i en funció d'aquest se li assignarà un tutor, especialista en la matèria a tractar, de qui rebrà l’assessorament adequat per superar-la satisfactòriament.
- El TFG ha d'estar redactat en català, castellà o anglès.

Consulteu la Guia docent per obtenir detalls sobre les competències, resultats d’aprenentatge, metodologies i característiques específiques del TFG.

Totes les Guies docents del Grau