Pla d'estudis Grau en Direcció Hotelera

Competències bàsiques

 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.

Competències específiques

 • Demostrar que es coneixen i comprenen els principis bàsics de l'activitat hotelera i de la restauració.
 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses hoteleres i de restauració a nivell estratègic, operatiu, tàctic i funcional.
 • Integrar coneixements i habilitats d'aquesta indústria per dur a terme el treball professional i/o acadèmic.
 • Proposar davant dels inconvenients solucions alternatives i creatives, demostrar iniciativa i esperit emprenedor davant del caràcter dinàmic i evolutiu d'aquest sector.
 • Identificar i avaluar els elements de l'entorn on es desenvolupen les activitats del sector hoteler i de la restauració, així com la interacció i l'impacte d'aquests elements amb el sector.

Competències transversals

 • Demostrar un comportament ètic i habilitats de lideratge en la direcció i gestió dels recursos disponibles de l'entorn mediambiental, social i cultural.
 • Adaptar-se als canvis tecnològics i fer servir totes les eines de comunicació a l'abast.
 • Posseir una visió del negoci, captant les necessitats i avançant-se a les possibles transformacions.
 • Planificar i organitzar el treball en equip i prendre decisions en diferents contextos avaluant les conseqüències.
 • Aplicar els coneixements adquirits a la pràctica demostrant una orientació i cultura de servei al client.