Pla d'estudis Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau de Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (MatCAD)


El Treball de fi de grau (TFG) és una assignatura de 12 crèdits de 4t curs. Es tracta de l'única assignatura de caràcter obligatori del curs i en la què tot l’alumnat haurà de realitzar un treball d'àmbit acadèmic. Les activitats formatives del TFG són la realització d'un assaig i la preparació de la seva defensa pública. No es requereix que els TFG continguin resultats originals.

Els treballs finals de grau poden ser de caire més aviat teòric (algun tema relacionat amb el grau que no es treballa en cap de les seves assignatures) o de caire més pràctic (estudiar en profunditat un problema i/o unes dades concretes). En el primer cas haurà de contenir una motivació i justificació dels resultats estudiats. En el segon cas, haurà de contenir una fonamentació teòrica adequada dels resultats que s'utilitzen.

L’extensió del TFG pot ser variable, però es recomana entre les quinze i les trenta pàgines. El treball es podrà presentar en català, castellà o anglès. A la primera pàgina hi figurarà el títol, l’autor i el tutor, el lloc i les dates en que es desenvolupa el treball. Seguidament haurà de contenir un resum, que estarà en la mateixa llengua del text i amb la seva versió en llengua anglesa. Els continguts no originals han d'estar clarament citats i la corresponent referència s’inclourà en la bibliografia que apareixerà al final del treball.

Els treballs s'hauran de lliurar al Campus Virtual en un fitxer en format pdf. A la presentació, l'alumnat haurà d'explicar, com a mínim, el plantejament i els objectius del treball, la metodologia i les fonts o materials utilitzats, l'estat de la qüestió, els resultats obtinguts i les conclusions a què ha arribat.

Calendari TFG del MatCAD 2023-2024 (dates límit)

 

Convocatòria     Febrer            Juny             Setembre     
Data límit matrícula     2/10/23  19/02/24

   2/04/24

Entrega Projecte     9/10/23  28/02/24    4/04/24
Entrega Treball         12/01/24  21/06/24    2/09/24
Entrega Presentació   19/01/24  5/07/24    2/09/24

 

Les presentacions públiques tindran lloc en els següents períodes:

  • Convocatòria de febrer: entre el 29 de gener i el 15 de febrer.
  • Convocatòria de juny: entre el 8  i el 10 de juliol.
  • Convocatòria de setembre: entre el 2 i el 5 de setembre.

No entregar a temps el Projecte o el Treball comporta un canvi automàtic de convocatòria; en cas que l’alumnat implicat estigui matriculat a la convocatòria de febrer, passarà automàticament a la convocatòria de setembre. D’altra banda, es pot canviar a una convocatòria posterior avisant amb temps i només un cop. Si l’alumnat implicat està matriculat  a la convocatòria de febrer, el canvi només es podrà fer per la convocatòria de setembre i s’haurà de comunicar, com a molt tard, el 15 de desembre de 2023. En cas de voler canviar de juny a setembre en la convocatòria, s’haurà de comunicar, com a molt tard, el dia 15 de maig de 2024. Qualsevol altre canvi, si realment es pot fer, comportarà limitar a 8 la qualificació final màxima assolible.