Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i Francès

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis d'Anglès i Francès

Horaris

Un sol torn de matí

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs   12 42 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Llengua i Lingüística
Menció en Literatura

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l’Oració
 • Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I
 • Introducció a la Lingüística
 • Ús de la Llengua Francesa Oral
 • Ús de la Llengua Francesa Escrita
 • Introducció a la Literatura Anglesa
 • Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I
 • Literatura Comparada
 • Llengua Francesa I
 • Panorama de la Cultura i la Literatura en Francès
 • Història Cultural de les Illes Britàniques
 • Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès II
 • Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa
 • Llengua Francesa II
 • Grans Obres de la Literatura Francesa I
 • Gramàtica Anglesa II: l'Oració
 • Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II
 • Literatura del Romanticisme Britànic
 • Llengua Francesa III
 • Grans Obres de la Literatura Francesa II
3r curs 4t curs
 • Fonètica i Fonologia Angleses I
 • Història Cultural dels Estats Units
 • Seminari Pràctic d'Expressió en Llengua Francesa I
 • Morfosintaxi de la Llengua Francesa
 • Literatura dels Estats Units I: Segle XIX
 • Literatura Victoriana
 • Seminari Pràctic d'Expressió en Llengua Francesa II
 • Seminari Monogràfic de Literatura en Llengua Francesa
 • Anàlisi Sintàctica de l'Anglès
 • Lexicologia de la Llengua Francesa
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
 

3r i 4t cursos
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.
- Pràctiques Professionals I
- Pràctiques Professionals II
 


Per obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 42 crèdits (7 assignatures) vinculats a cada itinerari.

 

Menció en Llengua i Lingüística Menció en Literatura 
 • Tipologia Lingüística*
 • Adquisició del Llenguatge
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Fonètica i Fonologia
 • Teoria del Llenguatge
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Lingüística Comparada Anglès-Català/Espanyol
 • Anglès en el Context Global
 • Varietats de l'Anglès
 • Introducció a l'Adquisició i l'Ensenyament de l'Anglès
 • Anglès per a Finalitats Específiques
 • Aprenentatge i Ensenyament de la Pronunciació de l'Anglès
 • Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa  
 • Anàlisi del Discurs en Llengua Francesa                   
 • Lingüística Aplicada a l'Ensenyament de la Llengua Francesa     
 • Lingüística Francesa i Comparada
 • Mètodes de Correcció Fonètica 
 • Llengua Francesa en Entorns Professionals
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada*
 • Tradició Literària Occidental. La Construcció de la Literatura Europea
 • Pensament Literari
 • Literatura dels Estats Units II: del Modernisme a la Primera Meitat del Segle XX
 • Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració
 • Literatura Contemporània en Anglès: Segles XX i XXI
 • Prosa en Anglès
 • Ensenyament de la Literatura en Anglès
 • Estudis de Gènere en els Països de Parla Anglesa
 • Estudis Culturals en els Països de Parla Anglesa
 • Literatura en Llengua Francesa i Altres Arts
 • Grans Mites de la Cultura Francesa i Francòfona
 • Història de la Llengua Francesa i la seva Literatura
 • La Cultura Americana en la Literatura Francesa Contemporània
 • Èpica Romànica Medieval     
 • Introducció a les Literatures Romàniques
 • Llegendes Medievals

(*) Obligatòries de menció 

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.