Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i Francès

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Utilitzar correctament l'anglès i el francès oral i escrit per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l'estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en francès a nivell d'usuari independent (B2).
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en francès i en anglès pel que fa a l'usuari competent avançat (C1).
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en francès i en anglès en l'àmbit de mestratge (C2).
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d'acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Reconéixer els períodes, tradicions, tendències, autors i obres més significatives de la literatura en llengua anglesa i francesa en el seu context historicosocial.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà, els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques, semàntiques i pragmàtiques de la llengua anglesa i francesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Fer una anàlisi lingüística de les llengües anglesa i francesa utilitzant les metodologies i terminologia específiques.
 • Aplicar de manera crítica les diferents metodologies filològiques actuals per interpretar textos literaris en anglès i francès i el seu context cultural i històric.
 • Aplicar els conceptes, els recursos i els mètodes adquirits als diferents àmbits de la lingüística anglesa i francesa aplicada, en un context social global, multilingüe, d'aprenentatge de llengües.
 • Avaluar i proposar solucions a problemes teòrics o pràctics dels àmbits de la literatura, la cultura i la lingüística angleses i franceses.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura i de la lingüística en anglès i francès i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Adaptar els coneixements adquirits a les necessitats pràctiques relacionades amb la literatura, la cultura, la lingüística angleses i les franceses en l'àmbit professional.

Competències transversals

 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.