Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis d'Anglès i Clàssiques

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius

Treball de Final de Grau

1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs   12 42 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Llengua i Lingüística
Menció en Literatura

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l’Oració
 • Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I
 • Introducció a la Lingüística
 • Elements de Llengua Grega
 • Elements de Llengua Llatina
 • Introducció a la Literatura Anglesa
 • Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I
 • Literatura  Comparada
 • Textos Narratius Grecs
 • Textos Narratius Llatins
 • Història Cultural de les Illes Britàniques
 • Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès II
 • Literatura del Romanticisme Britànic
 • Historiografia i Filosofia Gregues
 • Historiografia i Oratòria Llatines
 • Gramàtica Anglesa II: l’Oració
 • Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès II
 • La Ilíada i l’Odissea
 • L’Eneida
 • Gèneres Literaris Antics
3r curs 4t curs
 • Fonètica i Fonologia Angleses I
 • Història Cultural dels Estats Units
 • Poetes Lírics Grecs
 • El Gènere Epistolar a Roma
 • Literatura dels Estats Units I: Segle XIX
 • Literatura Victoriana
 • El Teatre a Grècia
 • La Poesia d’Horaci
 • Anàlisi Sintàctica de l’Anglès
 • Les Arrels Indoeuropees de l’Anglès i de les Llengües Clàssiques
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
 

3r  i 4t  cursos

- Idioma Modern I (Alemany)

- Idioma Modern I (Italià)

- Idioma Modern I (Èuscar)

- Idioma Modern I (Francès)

- Idioma Modern I (Gallec)

- Idioma Modern I (Portuguès)

- Idioma Modern I (Occità)

- Idioma Modern I (Grec Modern)

- Idioma Modern I (Romanès)

- Idioma Modern II (Alemany)

- Idioma Modern II (Italià)

- Idioma Modern II (Èuscar)

- Idioma Modern II (Francès)

- Idioma Modern II (Gallec)

- Idioma Modern II (Portuguès)

- Idioma Modern II (Occità)

- Idioma Modern II (Grec Modern)

- Idioma Modern II (Romanès)


D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

- Pràctiques Professionals I
- Pràctiques Professionals II
 


Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 42 crèdits (7 assignatures) vinculats a cada itinerari.

 

Menció en Llengua i Lingüística Menció en Literatura 
 • Tipologia Lingüística*
 • Adquisició del Llenguatge
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Fonètica i Fonologia
 • Teoria del Llenguatge
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Lingüística Comparada Anglès-Català/Espanyol
 • Anglès en el Context Global
 • Varietats de l’Anglès
 • Introducció a l’Adquisició i l'Ensenyament de l’Anglès
 • Anglès per a Finalitats Específiques
 • Aprenentatge i Ensenyament de la Pronunciació de l'Anglès
 • Els Orígens de les Llengües Clàssiques
 • Llengua i Cultura a la Grècia Micènica
 • Llatí Medieval
 • Transmissió i Recepció dels Textos Antics
 • Textos i Contextos Epigràfics
 • Grec i Llatí a l’Aula
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada*
 • Teoria i Anàlisi del Teatre
 • Pensament Literari
 • Literatura dels Estats Units II: del Modernisme a la Primera Meitat del Segle XX
 • Literatura Anglesa del Renaixement i la Il·lustració
 • Literatura Contemporània en Anglès: Segles XX i XXI
 • Prosa en Anglès
 • Ensenyament de la Literatura en Anglès
 • Estudis de Gènere en els Països de Parla Anglesa
 • Estudis Culturals en els Països de Parla Anglesa
 • Literatura Antiga (Grega)
 • Literatura Antiga (Llatina)
 • La Tradició Clàssica en la Literatura Europea
 • Grec i Llatí a l’Aula
 • Mitologia i Literatura
 • Retòrica i Política a l’Antiguitat
 • Els Clàssics en la Cultura Contemporània
 • Transmissió i Recepció dels Textos Antics

(*) Obligatòria de menció. 

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.