Pla d'estudis Grau en Ciències de l'Antiguitat

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciències de l'Antiguitat

Horaris

Matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     54 6
Totals 60 120 54 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet; possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Llengües Antigues
Menció en Món Antic

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
 • Instruments i Eines Digitals per a l’Estudi de l'Antiguitat
 • Elements de Llengua Llatina
 • Elements de Llengua Grega
 • Introducció a l’Arqueologia
 • Història i Civilització del Pròxim Orient Antic
2n semestre
 • Textos Narratius Grecs
 • Textos Narratius Llatins
 • Gèneres Literaris Antics
 • Història i Civilització d’Egipte
 • Història de l’Art Clàssic
1r semestre
 • Arqueologia Clàssica
 • Filosofia Antiga
 • Historiografia i Filosofia Gregues
 • Historiografia i Oratòria Llatines
 • Història de Grècia
2n semestre
 • Civilització Grega
 • La Ilíada i l’Odissea
 • L’Eneida
 • Història de Roma
 • Llengües i Pobles Indoeuropeus
 
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Numismàtica i Ceràmica Antigues
 • Poetes Lírics Grecs
 • El Gènere Epistolar a Roma
 • Civilització Romana
 • Història Social i Econòmica de l’Antiguitat
2n semestre
 • La Poesia d’Horaci
 • Literatura Antiga (Llatina) / Literatura Antiga (Grega)
 • El Teatre a Grècia
 • Textos i Contextos Epigràfics
 • Protohistòria del Mediterrani
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
 • Idioma Modern I (Anglès, Alemany, Èuscar, Francès, Gallec, Grec Modern, Italià, Occità, Portuguès, Romanès) (*)
 • Idioma Modern II (Anglès, Alemany, Èuscar, Francès, Gallec, Grec Modern, Italià, Occità, Portuguès, Romanès) (*)

(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.

Per obtenir una menció, cal cursar 30 crèdits, com a mínim, del mateix itinerari. Si no es compleix aquest requisit, s’entén que l’estudiant opta per una formació més generalista que no dona lloc a una menció.

Menció en Llengües Antigues  Menció en Món Antic
 
 • Pràctiques Professionals
 • Ús Avançat d’Eines Digitals per a l’Estudi de l’Antiguitat
 • Els Orígens de les Llengües Clàssiques
 • Llengua i Cultura a la Grècia Micènica
 • Llengua i Cultura al Pròxim Orient Antic
 • Llengua i Cultura a l’Antic Egipte
 • La Bíblia. Orígens i Tradició
 • Llatí Medieval
 • Mitologia i Religió
 • Paleografia
 • Transmissió i Recepció dels Textos Antics
 • La Tradició Clàssica en la Literatura Europea
 
 • Pràctiques Professionals
 • Ús Avançat d’Eines Digitals per a l’Estudi de l’Antiguitat
 • Retòrica i Política a l’Antiguitat
 • Arqueologia Grega
 • Arqueologia Romana
 • Arqueologia Hispànica
 • Art Grec
 • Art Romà
 • Textos per a l’Estudi d’Hispània
 • Història Antiga de Catalunya
 • Història i Gènere a l’Antiguitat
 • Guerra i Imperialisme en l’Antiguitat

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.