Pla d'estudis Grau en Ciències de l'Antiguitat

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Cliqueu aquí per consultar l’equivalència entre les assignatures del Grau en Estudis Clàssics (en extinció) i el nou Grau en Ciències de l’Antiguitat.

1r curs

 104195 - Elements de Llengua Grega

 104194 - Elements de Llengua Llatina

 104198 - Gèneres Literaris Antics

 104199 - Història de l’Art Clàssic

 104193 - Història i Civilització del Pròxim Orient Antic

 104192 - Instruments i Eines Digitals per a l’Estudi de l’Antiguitat

 100720 - Introducció a l'arqueologia

 104196 - Textos Narratius Grecs

 104197 - Textos Narratius Llatins

 104209 - Història i Civilització D’egipte

2n curs

 100306 - Filosofia antiga

 100412 - Arqueologia clàssica

 104212 - Civilització Grega

 104210 - Història de Grècia

 104211 - Història de Roma

 104205 - Historiografia i Filosofia Gregues

 104200 - Historiografia i Oratòria Llatines

 104206 - La Ilíada i l’Odissea

 104201 - L’Eneida

 104216 - Llengües i Pobles Indoeuropeus

3r curs

 104213 - Civilització Romana

 104202 - El Gènere Epistolar a Roma

 104208 - El Teatre a Grècia

 100339 - Història Social i Econòmica de l'Antiguitat

 104203 - La Poesia d’Horaci

 104227 - Literatura Antiga (Grega)

 104226 - Literatura Antiga (Llatina)

 104232 - Numismàtica i Ceràmica Antigues

 104207 - Poetes Lírics Grecs

 100732 - Protohistòria del Mediterrani

 104221 - Textos i Contextos Epigràfics

4t curs

 104230 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100734 - Arqueologia Grega

 100742 - Arqueologia hispànica

 100733 - Arqueologia Romana

 100427 - Art grec

 100426 - Art Romà

 104220 - Els Orígens de les Llengües Clàssiques

 100355 - Guerra i Imperialisme en l'Antiguitat

 100351 - Història Antiga de Catalunya

 100369 - Història i Gènere a l'Antiguitat

 100038 - Idioma Modern I (Alemany)

 100036 - Idioma Modern I (Anglès)

 100040 - Idioma Modern I (Èuscar)

 100037 - Idioma Modern I (Francès)

 100044 - Idioma Modern I (Grec Modern)

 100039 - Idioma Modern I (Italià)

 100042 - Idioma Modern I (Portuguès)

 104088 - Idioma Modern I (Romanès)

 100047 - Idioma Modern II (Alemany)

 100045 - Idioma Modern II (Anglès)

 100049 - Idioma Modern II (Èuscar)

 100046 - Idioma Modern II (Francès)

 100053 - Idioma Modern II (Grec Modern)

 100048 - Idioma Modern II (Italià)

 100051 - Idioma Modern II (Portuguès)

 104089 - Idioma Modern II (Romanès)

 104228 - La Bíblia. Orígens i Tradició

 104204 - Llatí Medieval (2023-24)

 104217 - Llengua i Cultura a la Grècia Micènica

 104219 - Llengua i Cultura a l’Antic Egipte

 104218 - Llengua i Cultura al Pròxim Orient Antic

 104214 - Mitologia i Religió

 104224 - Paleografia

 107556 - Pràctiques Professionals

 104223 - Ús Avançat d’Eines Digitals per a l’Estudi de l’Antiguitat