Pla d'estudis Grau en Biologia

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Comprendre i interpretar els fonaments fisicoquímics dels processos bàsics dels éssers vius.
 • Comprendre, interpretar i utilitzar eines matemàtiques i estadístiques en la resolució de problemes biològics.
 • Descriure i identificar els nivells d'organització dels éssers vius.
 • Obtenir, manejar, conservar i observar espècimens.
 • Identificar i classificar els éssers vius.
 • Comprendre els processos que determinen el funcionament dels éssers vius en cada un dels seus nivells d'organització.
 • Aïllar, identificar i analitzar material d'origen biològic.
 • Dissenyar i fer diagnòstics biològics i identificar i utilitzar bioindicadors.
 • Aïllar i fer cultius de microorganismes i cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars, i modificar-los.
 • Fer proves funcionals i determinar, valorar i interpretar paràmetres vitals.
 • Analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius.
 • Comprendre els mecanismes de l'herència i els fonaments de la millora genètica.
 • Fer anàlisis genètiques.
 • Analitzar i interpretar l'origen, l'evolución, la diversitat i el comportament dels éssers vius.
 • Comprendre les característiques biològiques de la naturalesa humana.
 • Caracteritzar, gestionar, conservar i restaurar poblacions, comunitats i ecosistemes.
 • Avaluar l'impacte ambiental.
 • Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar els resultats biològics.
 • Controlar processos i proporcionar serveis relacionats amb la biologia.
 • Desenvolupar una visió històrica de la bilogia.
 • Dissenyar, redactar, dirigir i executar projectes de biologia.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional.

Competències transversals

 • Tenir capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Aplicar recursos estadístics i informàtics a la interpretació de dades.
 • Tenir capacitat d'organització i planificació
 • Treballar en equip.
 • Sensibilitzar-se en relació amb temes mediambientals.