Pla d'estudis Grau en Comunicació Interactiva

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Diferenciar i aplicar les principals teories, elaboracions conceptuals i enfocaments reguladors de la comunicació interactiva.
 • Identificar els aspectes específics dels sistemes d’informació tant des del punt de vista conceptual com pràctic.
 • Vincular els processos i les teories matemàtiques i físiques i la seva aplicació al món de les bases de dades, a la creació d’interfícies i a la realitat virtual augmentada.
 • Reconèixer i planificar la infraestructura tecnològica necessària per a la creació, l’emmagatzematge, l’anàlisi i la distribució de productes multimèdia interactius i de l’internet social.
 • Integrar coneixements de disseny, llenguatge i tècnica fotogràfica i audiovisual per donar sentit a diferents tipus de contingut.
 • Planificar, aplicar, analitzar i avaluar campanyes de màrqueting digital en els mitjans socials i implementar sistemes d’automatització en la gestió.
 • Aplicar i integrar els coneixements en ciències socials i humanitats i els provinents de l’enginyeria per a generar productes i serveis complexos i a la mida dels ciutadans i de les seves necessitats.
 • Dissenyar i crear interfícies usables basades en les necessitats dels usuaris i estèticament atractives.
 • Concebre, crear, animar i integrar espais, personatges i objectes virtuals i de realitat augmentada. Promocionar i llançar nous productes i serveis a partir de l’extracció i l’anàlisi de dades massives dels mitjans de comunicació.
 • Promoure projectes professionals i empresarials complexos i innovadors de nous mitjans i comunicar-los eficientment.

Competències transversals

 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l’elaboració de missatges, treballs acadèmics, exposicions, etc. 
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip. 
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis. 
 • Demostrar consciència ètica, així com empatia amb l’entorn.