Pla d'estudis Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades

Coneixements

 • Identificar la definició d'objectes matemàtics nous, relacionant-los amb altres coneguts i deduint les seves propietats.
 • Identificar determinades rutines i processos matemàtics amb agilitat.
 • Identificar la presència de les matemàtiques en altres disciplines.
 • Identificar els principis bàsics de la lògica dels computadors, del funcionament de la memòria i dels processos.
 • Identificar la influència de la computació sobre el medi ambient, en particular, sobre el clima.

Habilitats

 • Aplicar coneixements de matemàtiques.
 • Desenvolupar estratègies per a la resolució de problemes matemàtics o computacionals.
 • Aplicar coneixements bàsics sobre l'estructura, ús i programació d'ordinadors, sistemes operatius i programes informàtics per a solucionar problemes de diferents àmbits.
 • Relacionar objectes matemàtics nous amb altres coneguts deduint les seves propietats.
 • Implementar aplicacions basades en les funcionalitats i estructura dels sistemes paral·lels, distribuïts i cloud i les xarxes de computadors i internet.
 • Utilitzar aplicacions informàtiques per a l'obtenció d'informació, l'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres.
 • Desenvolupar sistemes de programari que permetin representar, emmagatzemar i manipular de manera fiable i eficient grans volums de dades heterogènies.
 • Resoldre problemes relacionats amb l'anàlisi de grans volums de dades a través del disseny de sistemes intel·ligents i d'aprenentatge computacional.
 • Realitzar estudis de sistemes físics utilitzant mètodes analítics o numèrics i interpretant els resultats.
 • Desenvolupar l'esperit crític per a avaluar la qualitat de les solucions proposades en l'àmbit acadèmic.

Competències

 • Utilitzar idees i conceptes d'àlgebra, anàlisi, geometria i topologia de manera interdisciplinària.
 • Dissenyar solucions eficients a problemes reals d'acord amb els requisits establerts.
 • Avaluar solucions eficients a problemes reals d'acord amb els requisits establerts.
 • Planejar estudis de sistemes físics utilitzant mètodes analítics o numèrics i interpretant els resultats.
 • Formular hipòtesi ideant estratègies per a confirmar-les o refutar-les.
 • Dissenyar sistemes de programari que permetin representar, emmagatzemar i manipular de manera fiable i eficient grans volums de dades heterogènies d'acord amb els requisits establerts.
 • Avaluar desigualtats per raó de sexe/gènere amb eines de la matemàtica computacional i l'anàlisi de dades.
 • Actuar en el desenvolupament de projectes amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Elaborar informes tècnics i documents explicatius propis de les matemàtiques i l'anàlisi de dades.