Pla d'estudis Grau en Enginyeria de Dades

Competències bàsiques

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques

 • Dissenyar solucions algorítmiques eficients per a problemes computacionals, implementar-les en forma de desenvolupaments de programari robust, estructurat i fàcil de mantenir, i verificar-ne la validesa.
 • Concebre, dissenyar i implementar sistemes d’emmagatzematge de dades de forma eficient i segura.
 • Transmetre les dades de forma eficient, exacta i segura.
 • Manipular grans volums de dades heterogènies.
 • Utilitzar amb destresa conceptes i mètodes propis d’àlgebra, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, estadística i optimització necessaris per a la resolució dels problemes propis d’una enginyeria.
 • Utilitzar les tècniques pròpies de la probabilitat i estadística per analitzar i modelar fenòmens complexos, i per resoldre problemes d’optimització.
 • Analitzar les dades de forma eficient per al desenvolupament de sistemes intel·ligents amb capacitat d’aprenentatge autònom i/o per mineria de dades.
 • Comprendre les tècniques de visualització de dades massives i poder seleccionar la més adequada per a l’anàlisi.
 • Dominar els conceptes d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa, organització i gestió d’empreses.
 • Utilitzar conceptes i mètodes propis de la física i l’electrònica necessaris per resoldre els problemes que es deriven de l’adquisició de dades estructurades.
 • Concebre, dissenyar i implementar el sistema d’adquisició de dades més adient per al problema concret que cal resoldre.
 • Concebre, dissenyar i implementar sistemes intel·ligents per a l’aprenentatge autònom i sistemes amb capacitat predictiva.
 • Concebre, dissenyar i implementar aplicacions eficients per a l’anàlisi i la gestió de dades massives.
 • Representar les dades de forma adequada, tant des del punt de vista computacional com matemàtic.
 • Realitzar, presentar i defensar un treball que consisteixi en un projecte en l’àmbit de l’enginyeria de dades en el qual se sintetitzen i integren les competències desenvolupades en el grau.

Competències transversals

 • Treballar cooperativament, en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents membres de l’equip.
 • Buscar, seleccionar i gestionar de manera responsable la informació i el coneixement.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en anglès.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l’activitat professional i en la investigació.
 • Prevenir i solucionar problemes, adaptar-se a situacions imprevistes i prendre decisions.
 • Avaluar de manera crítica el treball realitzat.
 • Demostrar sensibilitat cap als temes ètics, socials i mediambientals.
 • Planificar i gestionar el temps i els recursos disponibles.