Pla d'estudis Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial

Competències bàsiques

 


 

Coneixements

 • Descriure el planeta Terra com un sistema integrat de diferents dimensions espaciotemporals i elements físics, ambientals i socials.
 • Relacionar els aspectes teòrics i aplicats de les principals polítiques territorials i ambientals en entorns rurals i urbans.   
 • Associar coneixements de diverses disciplines socials i ambientals en la descripció i interpretació de les dinàmiques espacials vinculades a les transformacions territorials. 
 • Identificar enfocaments teòrics diversos en ciències socials afins implicats en la comprensió de fenòmens socials i culturals. 
 • Reconèixer les tècniques i metodologies més adequades per a la integració d'aspectes científics, socials, tecnològics i econòmics del medi i la planificació territorial en el desenvolupament de projectes concrets. 
 • Identificar la diversitat de paisatges i la transformació geogràfica relacionades amb els processos físics i ambientals.
 • Citar la normativa bàsica legal de planejament en projectes de planificació i gestió territorial i ambiental.
 • Identificar la diversitat i la transformació geogràfica, a escala mundial, dels processos humans fent servir els conceptes principals relacionats amb la demografia, la geografia de gènere i altres camps de la geografia social.

Habilitats

 • Analitzar la relació de la societat amb el territori aplicant el marc conceptual i teòric de la geografia.   
 • Interpretar mitjançant un anàlisi sistemàtica elements ambientals, demogràfics, urbans, rurals i paisatgístics a diferents escales geogràfiques.
 • Resoldre, a nivell introductori, reptes geogràfics, ambientals i territorials plantejats per actors locals en un estudi concret.
 • Aplicar els mètodes d'anàlisi qualitativa i de treball de camp a la interpretació dels processos territorials i ambientals. 
 • Fer servir tècniques i eines estadístiques i de representació gràfica en l'anàlisi dels processos territorials i ambientals.
 • Fer servir tècniques i eines cartogràfiques i d'informació geogràfica en l'anàlisi dels processos territorials i ambientals.
 • Aplicar les eines de gestió del territori adequades a la planificació territorial i ambiental (sistemes d'informació geogràfica i bases de dades, entre d'altres). 
 • Proposar a través de l'anàlisi solucions a conflictes relacionats amb el medi ambient, la planificació territorial o un àmbit afí.     
 • Interpretar dades rellevants dins d'una àrea d'estudi relacionada amb la geografia, el medi ambient, la planificació territorial o àmbits afins que incloguin una reflexió ètica. 
 • Avaluar solucions a problemes complexos en al camp de la geografia, el medi ambient i la planificació territorial.

Competències

 • Integrar canvis als mètodes i els processos de l'àmbit de la geografia, el medi ambient i la planificació territorial per oferir respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Actuar en l'àmbit de la geografia, el medi ambient i la planificació territorial valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental de l'activitat pròpia en l'àmbit acadèmic i/o professional. 
 • Actuar amb responsabilitat ètica i respecte vers els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Identificar i avaluar en l'àmbit de la geografia, el medi ambient i la planificació territorial desigualtats per raó de sexe o gènere des d'una perspectiva interseccional. 
 • Comunicar de forma clara i sintètica informació relacionada amb la geografia, el medi ambient, la planificació territorial i àmbits afins a diferents nivells, fent servir el llenguatge i les eines adequades. 
 • Gestionar amb iniciativa, proactivitat i capacitat d'adaptació els reptes nous dins de l'àmbit de la geografia, el medi ambient, la planificació territorial i àmbits afins.   
 • Elaborar propostes d'acció i intervenció al territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.