Pla d'estudis Grau en Educació Infantil

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per incidir eficaçment en el procés educatiu.
 • Promoure i col·laborar en accions, dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.
 • Comprendre els processos educatius i d'aprenentatge en el període 0-6, en el context familiar, social i escolar.
 • Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6.
 • Conèixer els fonaments d'atenció primerenca.
 • Reconèixer la identitat de l'etapa i els seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.
 • Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn a l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'observació, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits, el joc simbòlic i heurístic.
 • Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
 • Comprendre el pas de l'oralitat a l'escriptura i conèixer els diferents registres i usos de la llengua.
 • Conèixer els moments més sobresortints de la història de les ciències i les tècniques i la seva transcendència.
 • Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.
 • Identificar dificultats d'aprenentatge, disfuncions cognitives i les relacionades amb l'atenció.
 • Saber informar a altres professionals especialistes per abordar la col·laboració del centre i del mestre en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
 • Conèixer els principis bàsics d'un desenvolupament i comportament saludables.
 • Col·laborar amb els professionals especialitzats per solucionar aquests trastorns.
 • Detectar carències afectives, alimentícies i de benestar que pertorbin el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants.
 • Valorar la importància del treball en equip
 • Participar en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'Educació Infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
 • Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seva organització.
 • Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seva família com a factor de qualitat de l'educació.
 • Conèixer els fonaments científics, matemàtics i tecnològics del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Conèixer estratègies didàctiques per desenvolupar representacions numèriques i nocions espaials, geomètriques i de desenvolupament lògic.
 • Comprendre les matemàtiques com a coneixement sociocultural
 • Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
 • Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
 • Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible.
 • Promoure l'interès i el respecte pel medi natural, social i cultural a través de projectes didàctics adequats.
 • Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Conèixer i utilitzar cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
 • Saber utilitzar el joc com a recurs didàctic, així com dissenyar activitats d'aprenentatge basades en principis lúdics.
 • Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i expressió musicals, les habilitats motrius, el dibuix i la creativitat. Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives.
 • Promoure la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.
 • Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
 • Conèixer i dominar tècniques d'expressió oral i escrita.
 • Conèixer la tradició oral i el folklore.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.
 • Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura.
 • Adquirir formació literària i en especial conèixer la literatura infantil.
 • Ser capaç de fomentar una primera aproximació a una llengua estrangera.
 • Adquirir recursos per afavorir la integració educativa d'estudiants amb dificultats.
 • Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals multiculturalitat i interculturalitat discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.
 • Identificar trastorns en la son, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual.
 • Comprendre que la dinàmica diària en Educació Infantil és canviant en funció de cada nen i nena, grup i situació i saber ser flexible en l'exercici de la funció docent.
 • Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els estats d'ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels nens i les nenes.
 • Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l'atenció a cada nen i nena, així com en la planificació de les seqüències d'aprenentatge i en l'organització de les situacions de treball en l'aula i en l'espai de joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6.
 • Atendre les necessitats dels nens i les nenes i transmetre seguretat, tranquil·litat i afecte.
 • Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per poder reflexionar sobre la pràctica i la realitat, així com contribuir a la innovació i a la millora en educació infantil.
 • Dominar les tècniques d'observació i registre. Abordar anàlisi de camp mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies de la informació, documentació i audiovisuals.
 • Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.
 • Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en Educació Infantil.
 • Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • Observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Demostrar que coneix l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
 • Demostrar que coneix l'evolució de la comunicació no verbal i del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües i comunicació en contextos multiculturals i multilingües.
 • Demostrar que coneix l'evolució de les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
 • Demostrar que coneix l'evolució dels fonaments de dietètica i higiene infantil.
 • Demostrar que coneix l'evolució dels fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància
 • Demostrar que coneix l'evolució de les escoles d'Educació Infantil i altres serveis d'atenció a la primera infància així com la diversitat d'accions que comprenen el seu funcionament.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil
 • Dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de famílies.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil
 • Demostrar que comprèn la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten als col·legis d'educació infantil i als seus professionals.
 • Demostrar que coneix l'evolució de models de millora de la qualitat amb aplicació als centres educatius.
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
 • Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguin establir en un centre.
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l en els estudiants
 • Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge per mitjà del domini de tècniques i estratègies necessàries.
 • Actuar com orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període 0-6
 • Promoure i col·laborar en accions, dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.

Competències transversals

 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació a l'acció.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius i formatius.