Taula d’accés

A partir del curs 2016-2017 hi ha un accés únic per a les titulacions d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. Els dos primers cursos són comuns a ambdues titulacions i, a partir de tercer curs, es fan les assignatures específiques de cada enginyeria.

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Electrotècnia (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,2)
5,000
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
Acreditació professional + 40 anys
---
---

Als alumnes que hi accedeixen des dels CFGS següents: Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament de Productes Electrónics, Instal·lacions Electrotècniques, Manteniment Electrònic, Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i So, se'ls poden reconèixer des de 6 fins a 33 crèdits de la titulació. Més informació.

Codi de preinscripció

21115

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant que té interès a fer aquests estudis són: 
 • Bona base de matemàtiques.
 • Capacitat d'abstracció i de raonament lògic.
 • Interès pels avenços científics i tecnològics.
 • Facilitat per integrar-se en equips de treball.
 • Capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica.
Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès.

Formació complementària

 • Tallers de Matemàtiques per a les enginyeries.
 • Tallers d'Electricitat i Electrònica per a enginyers.
 • Introducció a la programació: llenguatge C.

Taules d’adaptacions

Taula d'adaptació des de l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. Sistemes Electrònics