Accés Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Taula d’accés

A partir del curs 2016-2017 hi ha un accés únic per a les titulacions d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. Els dos primers cursos són comuns a ambdues titulacions i, a partir de tercer curs, es fan les assignatures específiques de cada enginyeria.

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis d'origen, diferents vies d'accés:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS(*) Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Biologia (0,1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0,1)
 • Dibuix Tècnic (0,1)
 • Disseny (0,1)
 • Economia de l'Empresa (0,1)
 • Electrotècnia (0,2)
 • Física (0,2)
 • Matemàtiques (0,2)
 • Química (0,1)
 • Tecnologia Industrial (0,2)
7,554
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Enginyeria i Tecnologia ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  
Acreditació professional + 40 anys  

(*) Als alumnes que hi accedeixen des dels CFGS següents: Administració de Sistemes Informàtics, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques, Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, Desenvolupament de Productes Electrónics, Instal·lacions Electrotècniques, Manteniment Electrònic, Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i So, se'ls poden reconèixer des de 6 fins a 33 crèdits de la titulació. Més informació.

Codi de preinscripció

21115

Perfil de l’estudiant

Les característiques que es recomana que tingui l'estudiant que té interès a fer aquests estudis són: 
 • Bona base de matemàtiques.
 • Capacitat d'abstracció i de raonament lògic.
 • Interès pels avenços científics i tecnològics.
 • Facilitat per integrar-se en equips de treball.
 • Capacitat per treballar de manera organitzada i metòdica.
Cal tenir una base sòlida de matemàtiques, física i electrotècnia. Es recomana haver cursat aquestes matèries en els estudis previs i tenir un bon nivell d'anglès.

Formació complementària

 • Taller de Matemàtiques per a enginyeries, alumnes amb Batxillerat científic (21h)
 • Taller de Matemàtiques per a enginyeries, alumnes sense Batxillerat científic (21h)
 • Tallers d'Electricitat i Electrònica per a estudiants d'enginyeria (14h)
 • Introducció a la programació: llenguatge C (20h).

Taules d’adaptacions

Taula d'adaptació des de l'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, esp. Sistemes Electrònics

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).