Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Una oportunidat d'introduir-se i aprofundir en la metodologia de la investigació aplicada des d'una òptica pràctica i multidiscilipinària i amb una perspectiva local i internacional a la vegada

Pla d'estudis Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Treballs de fi de màster

El treball de fi de màster segueix al mòdul "Pràctiques d'Investigació". Aquests dos mòduls configuren un "continuum" en la dinàmica del Màster Oficial "Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut". L'objectiu d'aquests dos mòduls és el d'introduir a l'alumne en una línia o projecte concret de recerca on a través d'un aprenentatge dinàmic i pràctic desenvolupi el seu projecte i treball de recerca.
 

Tots dos aprenentatges es desenvoluparan sota la tutela d'un director (no necessàriament ha de ser professor del màster), que signarà la viabilitat del projecte i la disponibilitat del treball de recerca per ser presentat davant un tribunal. En el cas de
directors aliens al professorat del màster, la feina ha de tenir l'aval d'un professor del màster. Aquest tutor, nomenat o aprovat pel coordinador del mòdul on s'inscrigui la investigació, ha d'establir un calendari de tutories per avaluar la
progressió del projecte i, no obstant això, la disponibilitat per a la seva presentació. Així mateix, si el centre on es desenvolupa el treball no és una institució adscrita a la UAB, s'haurà de formalitzar un conveni entre ambdues, segons el model existent (Annex 4).
 

L'alumne haurà de lliurar 4 exemplars enquadernats del treball de fi de màster i un CD que compleixi amb la NORMATIVA PER A L'ENTREGA I DIPÒSIT DELS TREBALLS PER A SER INCORPORATS Al RECERCAT del Servei de Biblioteques de la UAB (Annex 2) i el Document d'autorització signat per introduir els Treballs d'Alumnes a dipòsits digitals de la UAB i del CBUC (annex 3). D'aquestes còpies, tres seran per al responsable del mòdul i / o departament corresponent on s'hagi de jutjar el treball, qui el lliurarà als membres del tribunal que avaluaran el treball i una còpia serà per a la Coordinació del Màster.
 

Dins de l'exemplar enquadernat obligatòriament haurà de constar un certificat del / s director / s de la feina, i del tutor en cas que hi hagi (Annex 1).
 

El treball de recerca pot versar sobre qualsevol tema, clínic o experimental, dins l'àmbit de les àrees de coneixement de les ciències de la Salut.
 

El tribunal que ha d'avaluar aquests treballs de recerca estarà format per 3 persones que hauran estat escollides entre el professorat doctor del mòdul on s'hagi desenvolupat la investigació. El nomenament d'aquests membres del tribunal ho farà el Coordinador del Màster segons proposta del coordinador del mòdul corresponent.
 

La presentació del treball serà per escrit i oral:

Escrita: L'extensió del treball és lliure. Es recomana que sigui en el format clàssics de les publicacions d'articles originals, en la mesura del possible seguint les instruccions de la iniciativa EQUATOR. Hi ha de constar de:

 • Resum (màxim 250 paraules)
 • Introducció
 • Material i mètodes
 • Resultats
 • Discussió
 • Conclusions
 • Bibliografia (es presentarà utilitzant qualsevol dels models aplicats a les revistes científiques)

 
Oral.La exposició serà pública. L'alumne disposarà de 15 minuts per a l'exposició del treball fent èmfasi en els objectius, metodologia utilitzada i resultats / conclusions, (aquestes poden ser provisionals). Posteriorment s'obrirà un debat de 5 minuts on el tribunal sol·licitarà l'alumne els aclariments o ampliacions que cregui pertinents sobre el treball realitzat.
 

L'avaluació serà sempre individual, encara que l'activitat s'hagi realitzat col·lectivament, i es farà considerant l'assoliment dels objectius del Màster. El tribunal generarà una acta de les sessions d'avaluació en què consti la qualificació de cada estudiant i serà signada pels tres membres. L'acta oficial serà signada pel coordinador del mòdul.
 

FORMAT DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER
 

L'exemplar a lliurar ha de complir les següents condicions mínimes:
 

 • Ser un document correctament imprès i estar ben enquadernat
 • Es pot redactar en català, castellà o anglès
 • A la portada de cada exemplar s'haurà d'especificar:
  • Facultat de Medicina / Universitat Autònoma de Barcelona
  • Autor: nom i cognoms
  • director/s i tutor/s (si escau)
  • Títol i subtítol (si escau)
  • Fer constar expressament que és el treball de recerca corresponent al Màster Oficial "RECERCA CLÍNICA APLICADA EN CIÈNCIES DE LA SALUT" i la convocatòria (juny / setembre 20__)
 • En els preliminars i després de la portada, haurà de constar un índex