Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Una oportunidat d'introduir-se i aprofundir en la metodologia de la investigació aplicada des d'una òptica pràctica i multidiscilipinària i amb una perspectiva local i internacional a la vegada

Pla d'estudis Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Perfil d'ingrés

El perfil de l'estudiant d'aquest màster és el d'una persona amb les característiques següents:
- Coneixements generals de les matèries bàsiques integrades en els graus o titulacions de ciències de la salut.
- Capacitat analítica i interès pels avenços en la recerca en ciències de la salut.
- Capacitat per comunicar, comprendre i transmetre conceptes abstractes en més d'un idioma i, en particular, en anglès.
- Capacitat de per treballar en equip, persistent, creatiu i amb iniciativa.

El perfil correspon a una persona amb interès per desenvolupar la seva carrera professional en llocs d'investigació, en instituts d'investigació públics amb projectes en l'àrea de la biomedicina, o en hospitals que tinguin projectes de recerca en els seus serveis o departaments. Igualment, es preveu també, l'accés d'estudiants que vulguin adscriure's a estudis de doctorat en l'àrea de la salut.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Demostrar que comprèn la importància i les limitacions de la investigació científica i traslacional en ciències de la salut.
 • Diferenciar els tipus de recerca i la metodologia científica aplicada. Formular problemes, hipòtesis i objectius de recerca.
 • Valorar críticament, identificar i classificar les fonts d'informació científica segons el tipus d'evidència i la rellevància científica.
 • Participar en l'elaboració d'un protocol de recerca bàsic, clínic o experimental, basant-se en la metodologia científica.
 • Demostrar que comprèn les metodologies estadístiques bàsiques emprades en els estudis biomèdics i clínics i utilitzar les eines d'anàlisi de la tecnologia computacional moderna.
 • Comunicar de manera efectiva i clara, tant oral com escrita, les justificacions, resultats i conclusions de la investigació.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència científica, prestant especial importància a l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques en l'àmbit de les ciències de la salut i en altres àmbits de la biomedicina.
 • Reconèixer i explicar el context ètic, regulatori i financer en què la investigació en biomedicina ha de dur a terme.
 • Aplicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.

Competències transversals

 • Treballar com a part d'un grup juntament amb altres professionals, comprendre els seus punts de vista i cooperar de manera constructiva.
 • Comunicar i aplicar els coneixements en el debat públic i cultural.
 • Identificar i comprendre els continus avenços i reptes en la investigació.
 • Desenvolupar habilitats d'autoaprenentatge i motivació per continuar la seva formació a nivell de postgrau.
 • Actuar respectant els aspectes ètics i legals de la investigació i de les activitats professionals.
 • Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat.