Màster oficial en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Formar professionals sanitaris que combinin el seu exercici professional amb el desenvolupament de l'activitat investigadora

Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Tenir un títol universitari oficial espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'EEES o extracomuntari que faculti, en el país expenedor, per a l'accés als ensenyaments de màster. Les titulacions d'accés al màster són: Medicina, Veterinària, Farmàcia, Odontologia, Infermeria, Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, Química, Psicologia o altres titulacions de ciències de la salut.

Criteris de selecció

1. Expedient acadèmic (nota mitjana ponderada) (35%)
2. Curriculum vitae (25%)
3. Coneixements d'anglès: nivell d'usuari independent B1, del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa (25%)
4. Experiència professional en l'àmbit de la investigació (15%)