Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Formació de caràcter professionalitzador i de recerca que ofereix una perspectiva pràctica, pluridisciplinària i territorialment propera de l’acció comunitària i les polítiques socials.

Pla d'estudis Màster Oficial - Polítiques Socials i Acció Comunitària

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions dels programes. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El Màster va dirigit a persones amb estudis previs de ciències socials i humanitats, ja siguin graduats, diplomats o llicenciats, que busquen l'aprofundiment en eines d'anàlisi disseny i implementació de polítiques socials i acció comunitària. Podran accedir al màster els titulats en Sociologia, Ciència Política, Psicologia Social, Treball Social, Educació Social, Pedagogia, Economia, Dret, Antropologia, Geografia, Història, Periodisme, Educació Primària i Educació Infantil, així com els titulats en estudis equivalents.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Identificar, relacionar i aplicar conceptes i eines per a l'abordatge del conflicte lo cap a la promoció de polítiques socials i accions comunitàries.
 • Analitzar polítiques socials des d'una perspectiva tant micro com macro, identificant les relacions d'interdependència entre problemàtiques i polítiques socials de diferents nivells de l'administració.
 • Conèixer i aplicar metodologies participatives orientades a l'acció comunitària.
 • Aplicar els coneixements teòrics adquirits en l'anàlisi de casos, de problemàtiques i conflictes socials específics per definir objectius operatius orientats a l'acció comunitària.
 • Analitzar i orientar el paper del professional en el desplegament d'una política social o acció comunitària.
 • Orientar metodològicament el disseny de l'avaluació de polítiques, programes socials i accions comunitàries.
 • Utilitza recursos teòrics, metodològics i epistemològics per analitzar i donar resposta a les noves problemàtiques socials des d'un enfocament local i integral atorgant un paper als actors implicats (administracions públiques, entitats i moviments socials).
 • Dissenyar i desenvolupar un projecte de recerca i/o d'intervenció social o comunitària posant en pràctica les capacitats analítiques i metodològiques adquirides.

Competències transversals

 • Reflexionar de manera crítica sobre l'acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
 • Innovar en la recerca de nous espais/àmbits en el seu camp de treball.
 • Treballar en equip, generant sinèrgies que promoguin el treball col·laboratiu, la definició de responsabilitats i la coordinació de tasques.
 • Utilitzar eficaçment les tecnologies de la informació i la comunicació en la recollida, elaboració i transmissió de coneixements.