Màster oficial en Gestió Esportiva / Sport Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sport Management

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Perfil d'ingrés

Per accedir al màster universitari de Gestió Esportiva, és recomanable que l’estudiant disposi de les habilitats següents:
 •  Dots de comandament i lideratge.
 •  Organització i responsabilitat.
 •  Habilitat per donar instruccions.
 •  Facilitat d’expressió oral i escrita.
 •  Dinamisme i creativitat.
 •  Interès per les noves tecnologies, per Internet i pel web 2.0.
 •  Experiència en comunicació en línia.
 •  Habilitat per escoltar i respondre.
 •  Interès per l’entorn i les relacions personals.
 •  Coneixement i respecte de les minories socials.
El programa de màster es dirigeix principalment als titulats universitaris d’Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Màrqueting, Turisme o els seus equivalents.
També poden accedir-hi titulats universitaris en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual o els seus equivalents. En aquests casos la coordinació valora cada expedient individualment a fi de determinar la necessitat de cursar complements de formació en l’àmbit de l’empresa, que es detallen en l’apartat corresponent.
També poden accedir-hi titulats en altres àmbits sempre que acreditin formació en l’àmbit empresarial equivalent a estudis de Direcció i Administració d’Empreses (MBA).
S’exigeix com a requisit d’admissió al màster, per al grup de llengua anglesa, un nivell d’anglès corresponent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Així mateix, s’exigeix com a requisit d’admissió al màster, per al grup de llengua castellana, un nivell de castellà corresponent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
 
En el cas d’estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, la seva admissió es fa d’acord amb la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, sobre la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats. Es preveuen les mesures d’acció positiva que assegurin l’accés d’aquests estudiants al màster, sempre que compleixin les condicions que marca la normativa vigent.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar transferir els coneixements adquirits i la seva capacitat de per a la resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts de l'àmbit esportiu dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom

Competències específiques

 • Descriure el marc socioeconòmic i legal en el qual es troben les empreses esportives per fer una gestió estratègica.
 • Reconèixer, negociar i utilitzar els recursos financers disponibles per gestionar de manera sostenible una entitat esportiva.
 • Identificar indicadors que permetin desenvolupar el potencial de les persones que integren una empresa esportiva.
 • Dissenyar la gestió comercial de productes i serveis esportius a través d’estratègies i plans de màrqueting.
 • Gestionar econòmicament infraestructures i instal·lacions esportives.
 • Planificar i gestionar esdeveniments de caràcter esportiu.
 • Aplicar els coneixements i les habilitats apresos en un entorn professional de l’àmbit de la gestió esportiva.
 • Elaborar un pla de negoci o un projecte relacionat amb la gestió esportiva.

Competències transversals

 • Tenir raonament autònom i crític en temes o qüestions de negoci i aplicació en entorns esportius.
 • Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades en l’entorn dels negocis esportius.
 • Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinaris, participant activament en les tasques i negociant davant d’opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens.
 • Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte de les opinions divergents.