Màster Universitari en Gestió Esportiva / Sports Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sports Management

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 20 al 24 de febrer. Inscripcions obertes!

Competències transversals

Coneixements

KT01. Identificar l'estructura econòmica i financera contextual del mercat i les empreses del sector esportiu, incloent-hi la governança, tant en sentit estàtic com dinàmic.
KT02. Distingir els diferents models empresarials al sector esportiu, des d'una aplicació professional, amb especial atenció a aspectes de gestió, emprenedoria i innovació.
KT03. Determinar les estratègies i models de gestió esportiva per a àmbits concrets, especialment el patrocini, les instal·lacions i els esdeveniments esportius.
KT04. Identificar les estratègies de màrqueting adequades per a diferents tipus d'empreses i/o serveis esportius (instal·lacions, esdeveniments, productes de consum, etc.).
KT05. Relacionar els diferents passos per a la creació de nous projectes de (intra) emprenedoria que portin a la creació de nous negocis i/o models de negoci al sector esportiu.
KT06. Explicar els elements referits a l'àmbit dels recursos humans i/o les capacitats dels equips integrants de projectes del sector esportiu, incloent-hi en àmbits específics de la indústria de l'esport.
KT07. Reconèixer l'aplicabilitat dels aspectes teòrics de la gestió esportiva al marc de l'activitat professional pràctica.

Habilitats

ST01. Dissenyar plans economicofinancers basats en el context a què s'enfronta una empresa o organització del sector esportiu.
ST02. Dissenyar la gestió estratègica i comercial de productes i serveis del sector esportiu a través de diferents processos, incloent-hi màrqueting.
ST03. Implementar plans de màrqueting tant per a productes/negocis/organitzacions ja existents com per a projectes de nova creació.
ST04. Analitzar el mercat del sector esportiu, incloent-hi elements sobre els patrons de consumidors, competidors, costos, oportunitats de generació de beneficis, etc.
ST05. Dissenyar activitats de comunicació i difusió d'activitats i productes del sector esportiu, així com de resultats d'anàlisis internes.
ST06. Gestionar activitats per a esports determinats, així com la seva planificació, incloent-hi esdeveniments, patrocini i instal·lacions.
ST07. Elaborar plans de negoci relacionats amb el sector de la indústria de l'esport per, si escau, introduir millores.
ST08. Gestionar les operacions d'empreses del sector esportiu, incloent-hi decisions sobre la seva oferta, recursos humans, innovació a l'empresa, estratègies de creixement, etc.

Competències

CT01. Introduir canvis en els mètodes i processos en gestió esportiva per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
CT02. Actuar en l'àmbit de la gestió esportiva valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
CT03. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i els deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
CT04. Actuar a l'àmbit de la gestió esportiva avaluant les desigualtats per raó de gènere/sexe, raça, procedència, cultura, orientació sexual, oportunitats econòmiques, així com qualsevol altre element de diversitat social.
CT05. Integrar coneixements per formular judicis a partir de la informació disponible, incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques.
CT06. Comunicar informació, idees, raonaments i conclusions tant a públics especialitzats com a no especialitzats.
CT07. Desenvolupar el pensament creatiu i innovador en les situacions habituals lligades al voltant dels negocis esportius.
CT08. Plantejar raonaments autònoms i crítics pel que fa a temes o qüestions de negoci, així com la seva aplicació en entorns esportius.
CT09. Liderar equips de treball multidisciplinaris en entorns de gestió de negocis i/o organitzacions del sector esportiu.