Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Formació especialitzada en tècniques d’observació de la Terra per l’estudi del territori i la gestió dels seus recursos.

Pla d'estudis Màster Oficial - Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Perfil d'ingrés

El MU en Teledetecció i SIG es dirigeix ​​a llicenciats, graduats i diplomats interessats en els fonaments i aplicacions de la Teledetecció i els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG).

Idealment s'esperen alumnes provinents de carreres universitàries com Geografia, Biologia, Ciències Ambientals, Geologia, Geodèsia, Topografia, Enginyeria Agrònoma o altres disciplines relacionades amb la gestió ambiental i del territori, així com de Física, Matemàtiques, Estadística, Telecomunicacions, Informàtica o titulacions equivalents.
De l'alumne s'espera motivació i afany de coneixement així com capacitat d'organització i planificació del treball.

És recomanable un cert coneixement de la llengua anglesa (nivell B1) per a la deguda explotació de recursos bibliogràfics durant el curs.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Utilitzar diferents programaris especialitzats de SIG i Teledetecció així com altres programaris relacionats.
 • Escollir les eines i aplicacions òptimes per als objectius d'un projecte relacionat amb la planificació o l'anàlisi espacial.
 • Aplicar els coneixements sobre plataformes i sensors de Teledetecció per a l'anàlisi i tractament de dades en diferents tipus d'estudis.
 • Aplicar diferents metodologies de processament primari d'imatges obtingudes per sensors remots per a la posterior extracció d'informació geogràfica.
 • Manejar les diferents tècniques utilitzades per a l'obtenció d'informació a partir d'imatges remotes.
 • Utilitzar diferents tècniques i conceptes per a la generació d'informació útil en l'anàlisi espacial.
 • Analitzar i explotar dades geogràfiques de diferents fonts per generar nova informació a partir de dades ja existents.
 • Manejar adequadament diferents formats de dades i metadades i saber interpretar la importància dels estàndards internacionals en la documentació i publicació d'aquests a Internet .
 • Dissenyar i aplicar solucions basades en eines SIG per a la gestió i explotació de recursos naturals o d'informació administrativa amb component espacial.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal.
 • Identificar i proposar aplicacions innovadores i competitives basades en els coneixements adquirits en camps, a priori, no relacionats de forma directa.
 • Demostrar una visió integradora dels problemes, plantejant diverses solucions innovadores i prenent decisions apropiades en funció dels seus coneixements i judicis.
 • Dissenyar i aplicar una metodologia d'estudi, basada en els coneixements adquirits, per a un cas d'ús específic.
 • Redactar, presentar i defensar públicament un treball realitzat individualment o en equip en un context científic i professional.