Màster Universitari en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Formació especialitzada en tècniques d’observació de la Terra per l’estudi del territori i la gestió dels seus recursos.

Admissió Màster Oficial - Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els estudiants hauran d'estar en possessió d'una titulació oficial a: 
  • Geografia, Biologia, Ciències Ambientals, Geologia, Geodèsia, Topografia, Enginyeria Agrònoma o altres disciplines relacionades amb la gestió ambiental i del territori, així com de Física, Matemàtiques, Estadística, Telecomunicacions, Informàtica o titulacions equivalents que la comissió del Màster en Teledetecció i SIG consideri adequades.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
1. Expedient acadèmic (80%)
2. Experiència investigadora (15%) acreditada mitjançant:
a) Articles publicats
b) Comunicacions a congressos
c) Participació en projectes d'investigació
d) Beques d'investigació
3. Nivell de coneixement de llengua anglesa igual o superior al nivell B1 (5%)

Complements de formació

No es preveuen complements de formació.