Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Vols preparar-te per treballar les noves dimensions i actors de la seguretat i els diversos models de desenvolupament humà sostenible amb una perspectiva mundial? Et donem la benvinguda!

Pla d'estudis Màster Oficial - Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 27 al 31 de maig: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

Estudiants procedents d'estudis vinculats a les ciències socials (Dret, Economia, Ciència Política, Sociologia, Història, Periodisme), a les humanitats (Traducció i Interpretació) o a les ciències ambientals, i/o amb experiència professional prèvia en matèries afins.

Coneixements

 • Fer propostes constructives de manera autònoma en projectes de l’àmbit de les relacions internacionals, la seguretat i el desenvolupament.
 • Identificar (a assenyalar) les responsabilitats socials i ètiques en el disseny i execució d'una recerca en l'àmbit de les relacions internacionals, la seguretat i el desenvolupament.
 • Identificar els mètodes i les eines més adequats en l’anàlisi de l’activitat internacional.
 • Integrar literatura científica rellevant per plantejar i contextualitzar un tema de recerca mostrant el domini dels fons documentals i bibliogràfics especialitzats en relacions internacionals.
 • Descriure de manera sistemàtica els processos de cooperació i conflicte a escala internacional.
 • Reconèixer les polítiques i les estratègies de seguretat, desenvolupament, construcció de la pau i cooperació per al desenvolupament en les relacions entre dos o més actors internacionals.

Habilitats

 • Dissenyar estratègies d’intervenció adequades per afrontar problemes complexos i multidimensionals en el camp de les relacions internacionals, la seguretat i el desenvolupament, tenint en compte els contextos específics, els actors implicats i els recursos disponibles.
 • Utilitzar les metodologies adequades a l’hora de dur a terme un projecte de recerca que contribueixin a la formulació d’hipòtesis i a l’emissió de judicis dins l’àmbit de les relacions internacionals, la seguretat i el desenvolupament.
 • Comunicar de manera oral i escrita els resultats i les conclusions del treball propi, així com els coneixements i les raons últimes que els sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, d’una manera clara, concisa i sense ambigüitats.
 • Analitzar de manera crítica i sintètica la informació obtinguda de bases de dades i altres fonts per resoldre problemes i situacions complexes relacionades amb l’àmbit de les relacions internacionals, la seguretat i el desenvolupament.
 • Diagnosticar els problemes principals en matèria de seguretat dins del desenvolupament en països, regions o àmbits del sistema internacional generant orientacions útils a l’hora de prendre decisions.
 • Aplicar els instruments metodològics necessaris per a l’anàlisi sistemàtica i rigorosa de les relacions internacionals (observació, comparació, formulació d’hipòtesis, etc.).
 • Contrastar l’aplicació de les eines d’intervenció (elaboració de polítiques i estratègies, planificació, tècniques de negociació i mediació, etc.) en la gestió d’interdependències, valorant-ne l’adequació als contextos local i internacional.
 • Analitzar de manera crítica els sistemes polítics i les estructures socials d’un país o una regió concreta.

Competències

 • Generar propostes innovadores i competitives dins d'un projecte d'actuació específic, introduint canvis en els mètodes i els processos en funció de les necessitats i les demandes socials.
 • Crear un projecte propi en el qual s’incloguin les fases de disseny, planificació i execució, basat en les relacions internacionals, i que compleixi els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.
 • Integrar en els estudis i els treballs la informació rellevant relacionada amb la perspectiva de gènere avaluant-ne i analitzant-ne la repercussió dins els àmbits de les relacions internacionals, la seguretat i el desenvolupament.
 • Avaluar l’impacte social, econòmic i mediambiental en les activitats academicoprofessionals de l’àmbit de les relacions internacionals, la seguretat i el desenvolupament.
 • Proposar projectes i accions que estiguin d’acord amb els principis de responsabilitat ètica i del respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Desenvolupar propostes col·laboratives en l'àmbit de les relacions internacionals, la seguretat i el desenvolupament que fomentin la creació de xarxes i el treball en equip.