Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Vols preparar-te per treballar les noves dimensions i actors de la seguretat i els diversos models de desenvolupament humà sostenible amb una perspectiva mundial? Et donem la benvinguda!

Pla d'estudis Màster Oficial - Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament es compon de 60 ECTS a realitzar en dos semestres (30+30) al llarg d'un curs acadèmic. Dels 60 ECTS 30 corresponen a mòduls obligatoris, 20 a mòduls optatius i 10 al Treball de Fi de Màster.
 
El Màster consta de 3 especialitats:

  • Seguretat i Desenvolupament. En el món actual, seguretat i desenvolupament, els dos grans béns públics que han de proporcionar els Estats, estan directament relacionats. La conflictivitat, la construcció de la pau, el desenvolupament social i econòmic adquireixen una dimensió global i integradora que obliga a una anàlisi multidisciplinar. Per poder dur a terme aquesta anàlisi, imprescindible per actuar sobre el terreny, és necessari un coneixement i comprensió profunds dels models teòrics i de les experiències pràctiques més rellevants relacionades amb la seguretat i el desenvolupament. També cal tenir la capacitat per analitzar les dinàmiques conflictives, així com les de cooperació en processos de negociació o de construcció de la pau. Els actors implicats en aquestes dinàmiques són també cada vegada més plurals, el que obliga, un cop més, a donar una dimensió pluridisciplinar tant a les teories com a les eines i metodologies d'anàlisi i de treball. Així mateix, en aquesta especialitat s'incentivarà la comparació entre diferents casos d'estudi en regions diverses perquè l'alumne assoleixi la capacitat d'analitzar i treballar en contextos diferenciats.
  • La Unió Europea en el Món. És de vital importància entendre el paper creixent de la UE al món en el període postguerra Freda tenint en compte la seva configuració com a potència política rellevant (ja ho és a nivell econòmic) en el sistema internacional, i com un possible referent o model a seguir per la resta d'estats (en un context de reposicionament dels Estats Units i d'aparició de noves potències emergents). És per això que cal analitzar no només la política exterior de seguretat i defensa de la UE (la vessant "militar" de la Unió), sinó també la seva participació i articulació a diversos organismes internacionals multilaterals (Nacions Unides, OMC, etc així com la seva actuació geoestratègica a diverses regions del món (Àsia, Mediterrània, Amèrica Llatina, etc.).
  • Estudis Regionals. En el context de globalització en què vivim, l'anàlisi de les relacions internacionals exigeix ​​cada vegada més ser capaç de distingir els trets i dinàmiques distintius de les diferents regions del món. És impensable avui en dia que un analista o professional de les relacions internacionals no pugui actuar en diferents contextos, per això cal donar unes eines que permetin aprofundir el coneixement de forma independent. Les regions abordades en aquesta especialitat són molt diferents entre si, però comparteixen la seva rellevància per a les relacions exteriors polítiques, econòmiques, socials, migratòries, etc. de Catalunya i Espanya, i així mateix permeten obrir un ventall molt diversificat de característiques i dinàmiques vinculades a les relacions internacionals en general, així com als camps de la seguretat i el desenvolupament.
Aquestes tres especialitats condicionen l'itinerari dels estudiants adscrits a cadascuna d'elles.
 
Durant el primer semestre:
  • Tots els estudiants realitzaran un mòdul comú (Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament) de 15 ECTS.
  • Així mateix, els estudiants de cada especialitat cursen el mòdul obligatori de la seva especialitat, també de 15 crèdits ECTS (Seguretat i Desenvolupament, Fonaments de l'Acció Exterior de la Unió Europea, Regionalisme i Relacions Internacionals).
En el segon semestre:
  • Els estudiants cursaran dos mòduls optatius de 10 ECTS cadascun a escollir entre l'oferta de mòduls de segon semestre, podent incloure el mòdul de Pràctiques Professionals.
  • Així mateix, realitzaran un Treball de Fi de Màster de 10 ECTS.
Tots els estudiants hauran d'escollir obligatòriament una especialitat concreta.

Inici de curs

03/10/2022

Horaris

Tarda.

Estructura del pla d'estudis

 


Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 35
Treball de fi de màster 10
TOTAL 60

Especialitat en Seguretat i Desenvolupament

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament 15 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Seguretat i Desenvolupament: Pautes d'Anàlisi i d'Intervenció 15 OT*
Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 10 OT**
Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança 10 OT**
Política i Societat de l'Àsia Oriental 10 OT**
Polítiques i Estratègies de Seguretat i Desenvolupament 10 OT**
Pràctiques Professionals 10 OT**
Seguretat Humana 10 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 20 crèdits


Especialitat en la Unió Europea al Món

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament 15 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Fonaments de l'Acció Exterior de la Unió Europea 15 OT*
Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 10 OT**
Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança 10 OT**
Política i Societat de l'Àsia Oriental 10 OT**
Polítiques i Estratègies de Seguretat i Desenvolupament 10 OT**
Pràctiques Professionals 10 OT**
Seguretat Humana 10 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 20 crèdits


Especialitat en Estudis Regionals

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament 15 OB
Treball de Final de Màster 10 OB
Regionalisme i Relacions Internacionals 15 OT*
Dimensions de l'Acció Exterior de la Unió Europea 10 OT**
Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança 10 OT**
Política i Societat de l'Àsia Oriental 10 OT**
Polítiques i Estratègies de Seguretat i Desenvolupament 10 OT**
Pràctiques Professionals 10 OT**
Seguretat Humana 10 OT**

* Obligatori d'Especialitat
** Optatius, s'han de cursar 20 crèdits


OB: Obligatoris
OT: Optatius