Màster Universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Formació de professionals per exercir la Psicologia a l'àmbit judicial 

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicologia Jurídica i Forense

Perfil d'ingrés

L'estudiant/a ideal d'aquests estudis ha d'estar en possessió del grau o la llicenciatura en Psicologia, i ha de mostrar una motivació per la integració dels diferents aspectes i subàrees de la Psicologia, ja que la valoració pericial i la intervenció amb persones vinculades a procediments judicials no se centra en una àrea específica, sinó en la confluència de diverses: Psicologia Clínica i de la Salut, Psicologia Social, Psicologia Bàsica o Psicologia Evolutiva entre d'altres. Així, ha de mostrar una clara vocació integradora i estar disposat/a a compartir aquests coneixements i integrar-los amb els d'altres disciplines que es troben presents en l'àmbit judicial: Dret, Medicina, Treball Social, etc. Així mateix, es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès i habilitats competencials relacionades amb les TIC (ús i maneig de bases de dades documentals, recerca bibliogràfica bàsica en cercadors científics, maneig bàsic de programa d'anàlisi de dades), amb habilitats comunicatives i capacitat de redacció d'informes. Es valora igualment la participació de titulats ja incorporats al mercat laboral, interessats, bé en ampliar els seus coneixements a través d'una especialització professional o bé en reorientar la seva formació, en l'àmbit de la Psicologia Forense.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Contextualitzar les competències i els conceptes específics de la psicologia general en l’àmbit de la psicologia jurídica i forense.
 • Identificar les fonts d’informació necessàries i utilitzar-les en les avaluacions judicials i l’assessorament psicològic judicial.
 • Identificar els àmbits d’aplicació del peritatge forense i l’assessorament psicològic i analitzar-ne el funcionament dins del marc judicial penal, civil, familiar i laboral.
 • Utilitzar les tècniques i metodologies adequades per elaborar i defensar informes judicials.
 • Aplicar i contrastar les tècniques per a l’avaluació psicològica forense.
 • Aplicar les normatives jurídiques específiques i actuar amb responsabilitat ètica i professional en la pràctica forense de la psicologia.
 • Analitzar i organitzar la informació psicològica disponible a fi d’assessorar en processos judicials.

Competències transversals

 • Analitzar i avaluar de manera crítica i amb criteris de qualitat el treball dut a terme.
 • Organitzar i planificar les activitats pròpies per assolir els objectius professionals.
 • Treballar cooperativament, en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats, en un context multidisciplinari, assumint i respectant el rol dels diferents professionals.