Màster Universitari en Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Una oportunidat d'introduir-se i aprofundir en la metodologia de la investigació aplicada des d'una òptica pràctica i multidiscilipinària i amb una perspectiva local i internacional a la vegada

Admissió Màster Oficial - Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Les titulacions d'accés a aquest màster són: Llicenciats / graduats en medicina, veterinària, farmàcia, odontologia, infermeria, biologia, biotecnologia, psicologia, fisioteràpia, nutrició o altres titulacions en ciències de la salut.

 

Criteris de selecció

Un cop determinada l'admissió, l'adjudicació de places es realitzarà en base als següents criteris:

  1. Expedient acadèmic (nota mitjana ponderada) (35%)
  2. Currículum Vitae (25%)
  3. Coneixements d'anglès i de les llengües vehiculars: nivell d'usuari independent B1, del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües de el Consell d'Europa (25%)
  4. Experiència professional a l'àmbit de la investigació (15%)