Informació general

Accés per canvi d'estudis universitaris estrangers

Requisits

Pots accedir a una titulació per aquesta via si has cursat estudis universitaris a l'estranger de manera parcial o total i no ha obtingut l'homologació o equivalència a nivell del seu títol a Espanya.

Les persones que hagin obtingut l'homologació o equivalència a nivell del seu títol a Espanya hauran de sol·licitar l'admissió per la via d'admissió de titulacions universitàries.

Un dels requisits necessaris és que es reconeguin 30 o més crèdits de la titulació per a la qual sol·licites l'admissió, i a l'expedient acadèmic previ no hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera o més vegades. No obstant això, si es reconeixen un 75 % o més dels crèdits totals de la titulació de destinació no hi podràs accedir, amb l'excepció d'aquells casos en què restin places vacants i el vicerectorat corresponent de la UAB ho autoritzi.

A efectes del reconeixement dels crèdits i de la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions obtingudes fins al moment en què s'acaba el termini de la sol·licitud d'admissió.

El Ministeri d’Educació ofereix la possibilitat de realitzar un tràmit gratuït en línia per emetre un document d’equivalència de les notes mitges d’estudis i títols universitaris realitzats a l’estranger pels corresponents títols universitaris espanyols, per a què aquest document pugui ser presentat en els procediments de concurrència competitiva en què es necessiti la baremació de l’expedient. Pots consultar les instruccions en aquest enllaç.

Has de tenir també en compte el següent:

  • Si el reconeixement de crèdits és de 30 crèdits o més no pots sol·licitar l'admissió a la UAB el mateix curs acadèmic per una altra via d'accés a la universitat.
  • Si et reconeguessin entre 1 i 29 crèdits podries sol·licitar l'admissió per la via de la preinscripció universitària únicament a la titulació i al centre que consten a la resolució de reconeixement, i amb una qualificació de 5.
  • Si no se't reconeix cap crèdit has d'incorporar-te al procediment general d'admissió que escaigui.
Presentació de sol·licituds

Cada centre de la UAB publica anualment el nombre de places ofertes per a cada estudi, així com els criteris generals d'admissió i els terminis per dur a terme la preinscripció. En el calendari academicoadministratiu que aprova per a cada curs acadèmic el Consell de Govern de la UAB, es fixen les dates corresponents. El vicerectorat corresponent pot autoritzar terminis extraordinaris de sol·licitud, a petició del deganat o direcció del centre, sempre que es compleixin les condicions següents:

  • Quedin places vacants d'aquesta oferta.
  • La resolució del procediment es produeixi abans de l'inici de curs al que demanes incorporar-te.

La sol·licitud s’ha de presentar a través de la pàgina web: https://sia.uab.es/. Si en el moment de fer aquesta preinscripció no tens un Número d’Identificació d’Usuari de la UAB (NIU) hauràs d’obtenir-lo primer. Abans de realitzar la sol·licitud consulta la documentació específica que es demana en la pàgina web del centre que ofereix els estudis.

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Admissió

Les sol·licituds que no compleixin els requisits fixats a la legislació es denegaran. Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenen segons els criteris següents:

  • En primer lloc, les persones procedents de titulacions afins a la branca de coneixement de les titulacions sol·licitades.
  • En segon lloc, les persones procedents de titulacions no afins.

Dins de cada grup s'ordenen les sol·licituds d'acord amb la baremació dels expedients acadèmics, en aplicació dels criteris fixats a la Normativa d'accés als estudis de la UAB, i publicats per cada centre.

Un cop signada la resolució d'admissió, el centre publica la relació de sol·licituds autoritzades, en llista d'espera i denegades.

Més informació

Ordre EDU/1161/2010 (països amb els que s'han subscrit acords internacionals)
Resolució del 6 de juliol de 2010
Legalització de documents (Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació)
Legalització de documents (Ministeri d'Educació)
Servei d'equivalència de notes mitjanes d'estudis realitzats a l'estranger del Ministreri d'Educació
Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU)