Acreditació d'experiència laboral

Acreditació d'experiència laboral

L'accés mitjançant l'acreditació d'experiència laboral està pensat per a les persones que no tenen un títol que les habiliti per accedir a la universitat però que, atesa la seva trajectòria professional, han estat treballant en contacte directe amb un camp d'estudi.

Cal tenir en compte que cada estudi universitari decideix si ofereix la possibilitat d'accés per aquesta via. Tot i això, els més grans de 40 anys que ho vulguin també poden accedir a la universitat cursant la prova per a més grans de 25 anys.

Requisits

Els requisits per poder optar a les places reservades per a persones amb experiència laboral i professional respecte d'uns ensenyaments universitaris concrets són:

  • Tenir 40 anys o més en l'any en què se sol·licita l'accés a la universitat.
  • No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
  • Acreditar experiència laboral o professional en relació amb l’ensenyament universitari de grau per al qual se sol·licita l’accés.
Estructura de l'accés

Entrevista personal (amb la prèvia citació personal).

La qualificació de l’entrevista personal serà vàlida durant tres anys (l’any que la supera i dos més) i únicament per al mateix estudi de grau i per a la mateixa universitat on es va superar. És imprescindible que dins del termini de matrícula, el candidat faci una petició a l’Oficina d’Accés a la Universitat a través de la Bústia de contacte i sol·liciti la validesa de l’entrevista per a la convocatòria de l’any en curs. Un cop rebuda la petició des de l’OAU se l’indicarà els tràmits que haurà de fer. Aquest tràmit s’ha de fer dins del termini de matrícula.

Matrícula

La sol·licitud d'aquesta via d'admissió s'ha de fer a través del web https://accesuniversitat.gencat.cat . Del 5 al 15 de febrer de 2024.

En el mateix curs només es pot sol·licitar l'admissió per aquesta via a un únic estudi i centre.

Per a aquesta via d'accés, es tenen reservades un 1% de les places de cada titulació de grau.

Data de l'entrevista: la determina la facultat. La gestió acadèmica del centre on s'imparteixen els estudis pels quals s'ha sol·licitat fer l'entrevista es posa en contacte amb les persones interessades per comunicar-los la data i l'hora de l'entrevista.

Els estudis de grau que ofereixen places mitjançant l'acreditació d'experiència laboral pel curs 2024-2025 els podeu consultar en aquest enllaç.

Nota important

L’admissió per aquesta via quedarà condicionada a la superació de les proves PAP en els graus que tinguin aquest requisit.