La UAB modifica el protocol contra l'assetjament i la violència masclista

Estudiants

Amb la finalitat de millorar «els processos, els circuits i les actuacions», la UAB ha aprovat una modificació del Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista. La secretària general de la Universitat, Esther Zapater, va presentar la proposta, que va ser aprovada per assentiment, a la sessió del Consell de Govern que va tenir lloc el passat 14 de desembre.

21/12/2022

Les esmenes aprovades actualitzen el marc normatiu en què es basa el protocol i, entre altres novetats, agilitzen el procés per aplicar-lo tot canviant el procediment per iniciar les actuacions. Una persona designada com a investigadora obrirà el sobre amb la relació dels fets que s'hagi lliurat, haurà de valorar la denúncia en un termini màxim de deu dies hàbils i proposarà actuacions a la comissió tècnica assessora, que tindrà la potestat de decidir les actuacions necessàries. Pel que fa al compliment de les resolucions, responsabilitza l'Observatori per a la Igualtat de fer-ne el seguiment necessari, que ha d'estar especificat a la mateixa resolució.

Es modifica també la composició de la comissió tècnica assessora –a partir d'ara la psicòloga experta deixarà de ser-ne membre de manera fixa i hi assistirà quan sigui necessari–, i s'actualitzen alguns conceptes, com ara les definicions d'assetjament o els àmbits de violència masclista, que s'amplien per afegir-hi la violència digital, la violència obstètrica i la vulneració dels drets sexuals i reproductius, la violència vicària, la violència de segon ordre i la violència econòmica.

D'altra banda, en el capítol sobre procediments d'actuació en cas de denúncia, s'afegeixen els principis de responsabilitat («cada persona respon pels seus actes i les seves decisions i ha d'assumir les conseqüències que se'n deriven») i non bis in idem («no es pot sancionar una mateixa persona dues vegades pel mateix fet, com tampoc no hi poden concórrer dos procediments amb un mateix objecte»).

Les modificacions han estat elaborades per un grup de treball en què han estat representats l'Observatori per a la Igualtat de la UAB, el Gabinet Jurídic, diverses comissions d'igualtat de centres, expertes en violència de gènere i representats de l'alumnat tant de grau com de doctorat.

Més informació: Observatori per a la Igualtat

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Reducció de les desigualtats
  • Pau, justícia i institucions sòlides
  • Educació de qualitat