L'assetjament sexual a la Universitat

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

L’assetjament sexual és un problema social universal. Ens trobem en un moment clau per l’avenç cap a una societat més igualitària i més lliure. Des del gener de 2022 la UAB ha resolt quatre expedients disciplinaris a professors amb sancions de suspensió de sou i feina d’entre 1 i 3 anys. Així, la nostra universitat està trencant el silenci. Però no és fàcil. Cal aprendre tant dels encerts com dels errors, tant nostres com d’altres universitats, i crear nous mecanismes per a què no es reprodueixin situacions injustificables de cara a l’alumnat i a la ciutadania a qui ens devem.

30/03/2023

D’acord amb l’article 5.b de la Llei 5/2008, modificat per la Llei 17/2020, s’entén per assetjament sexual qualsevol comportament, verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat i la llibertat d’una dona o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, i així queda definit a l’article 3 (capítol I) del nou Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista de la UAB. No oblidem, però, que la clau està en la voluntat d’actuar per protegir les víctimes des del principi fins al final del procés. I així ho ha fet la UAB. Les sancions de suspensió de sou i feina resultat d’expedients disciplinaris a professorat s’han resolt en el marc de l’antic protocol, i donant suport legal i/o cobrint les despeses davant possibles denúncies dels sancionats cap a les víctimes. Avui elles poden alçar la veu perquè dins la universitat hi ha persones compromeses que treballen cada dia per crear espais segurs, protegir les víctimes i construir universitats excel·lents humanament i científica.

Quan vam iniciar el nostre mandat el 8 d’abril de 2021, el programa de govern de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB ja incorporava objectius estratègics com el de Contribuir a crear entorns segurs pel nostre alumnat, PAS i professorat. Només amb el suport i protecció a les persones que es posicionen solidàriament a favor de les víctimes és possible superar la violència de gènere, doncs garanteix el suport social a aquelles.

Sovint les víctimes de violència masclista a la universitat tenen por d'activar el protocol contra l'assetjament sexual. Tenen por que fer-ho els comporti represàlies quan el seu maltractador s'assabenti de la denúncia. Això perpetua un sistema de desigualtat que afecta especialment a dones, joves, i les deixa totalment desprotegides en un entorn com l'universitari on cal seguir treballant per donar tot el suport i garantir que no pateixin represàlies, així com per avançar en la prevenció de casos d’assetjament entre iguals que presenten dificultats específiques.

Revisar els protocols periòdicament per anar millorant i clarificant mecanismes és una actuació necessària però no suficient. Cal també que tot el professorat rebi formació basada en evidències científiques sobre violència de gènere a la universitat, on es visibilitzin les contribucions de les primeres científiques internacionals en aquest tema, així com les veus de les víctimes. Una formació que caldria impartir cada inici de curs i a tot el personal quan s’incorpora per primera vegada al seu lloc de treball.

En aquest sentit, el nostre centre va fer una passa molt important el 4 de maig de 2022 quan, amb el suport de Rectorat, va aprovar per unanimitat en Junta de Facultat dues actuacions pioneres: 1) un pla de formació en violència de gènere que ja compta amb dues edicions (juny i desembre de 2022); i 2) un protocol de comunicació contra la violència de gènere. Però també altres centres de la UAB han fet accions en la mateixa direcció de trencar el silenci que dona impunitat als assetjadors, ja sigui visibilitzant les evidències científiques d’impacte social per la prevenció de l’assetjament, o establint mecanismes que frenin l’abús de poder en les relacions entre professorat i alumnat. La Facultat de Ciències va aprovar el 24 de gener en Junta de Facultat una Política de facultat pionera vers situacions d’assetjament, conductes sexuals inapropiades i discriminacions, que inclou una regulació que permeti un canvi de supervisió en cas que hi hagi una relació afectiva-sexual entre docent i estudiant. La Biblioteca de Ciència i Tecnologia i la Facultat de Biociències han organitzat una exposició durant tot el mes de març amb informacions i dades científiques i la inclusió de les veus de les víctimes i supervivents amb xerrades com la del moviment MeTooUniversity.

El 14 de desembre de 2022 la UAB va aprovar una modificació del protocol contra l’assetjament sexual i la violència masclista que incorpora algunes millores tals com 1) mantenir en tot moment informada a la víctima, perquè quan s’activa el protocol el procés és entre la UAB i la persona denunciada i fins ara la víctima podia quedar fora de tota notificació; 2) agilitzar els processos en els casos greus i evitar que una persona estigui dos mesos pendent de què es resolgui un expedient informatiu que acabi dient que la mesura és obrir un expedient disciplinari o bé que la mesura és passar el cas a fiscalia. Això, quan hi ha evidències suficients, es pot fer en dies; o 3) incloure les noves definicions de la llei catalana 7/2020 com la violència de segon ordre en relació amb els atacs de l’entorn protector de les víctimes, definida internacionalment com a violència de gènere aïlladora.

La universitat no és ni ha de ser un jutjat i no pot prendre mesures que no siguin acadèmiques i administratives; però les i els responsables de facultats i centres docents tenim el deure de protegir i vetllar perquè el nostre alumnat es formi en un context segur. Aquí cal doncs una reflexió que, més enllà dels legalismes, permeti incorporar mecanismes preventius per a la protecció de les víctimes, passades i futures. Avui estem en aquest punt i volem anar endavant: seguir treballant per implementar accions formatives com l’assenyalada més amunt, per definir canals d’informació que facilitin la detecció i actuació de casos d’assetjament, i per introduir nous mecanismes que protegeixin les víctimes i el seu cercle de suport.

L’Equip de Deganat creu important obrir un procés de diàleg i informació entre tots els components de la Facultat. Volem posar en comú la diversitat de punts de vista i experiències presents al nostre centre sobre aquest tema i encetar una reflexió de tota la comunitat sobre les properes passes a donar. Fem-ho, basem totes les nostres actuacions en la ciència, en el que fan les millors universitats del món i contribuïm a ampliar el coneixement de les actuacions que funcionen per combatre la violència de gènere. Les resistències hi són i hi seran, però ara la ciutadania exigeix respostes. I això és molt positiu. Aprofitem-ho, i creem un entorn en què tota la comunitat universitària ajudi a protegir les víctimes i les persones que els donen suport.

 

Equip de deganat de la FCPS de la UAB 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Igualtat de gènere