Declaració sobre el nou model de Prova d'Accés a la Universitat

Lletres PAU Proves d'accés a la Universitat

Proposta del Ministerio de Educación y de Formación, 11/10/22

22/11/2022

L’Equip de Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres i les Direccions dels Departaments de Filologia Catalana, Filologia Espanyola, Filologia Anglesa i Germanística i Filologia Francesa i Romànica de la UAB manifestem la nostra preocupació pel procediment com s’està duent a terme la reforma de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) pel que fa a l’assoliment de les competències lingüístiques a l’Estat Espanyol. En concret, considerem que cal definir clarament la prova de maduresa que durant els propers tres cursos (2023/2024, 2024/2025 i 2025/2026) el Ministerio de Educación y de Formación Profesional pretén establir com a una única prova per comprovar l’assoliment de les competències adquirides en les llengües oficials i estrangeres.

Així mateix, a partir del curs 2027/2028, també està previst que, a la prova de maduresa, s’incloguin els continguts de les matèries comunes, Història i Filosofia, sense que el document del Ministerio de Educación y de Formación Profesional descrigui com es durà a terme aquesta incorporació.

La preocupació sobre com s’està treballant la reforma de les PAU de caràcter lingüístic ha estat també posada de manifest per col·lectius de professorat de l’ensenyament secundari i universitari, coordinadors i coordinadores de matèria de les PAU i organismes acadèmics de la màxima competència pel que fa al coneixement i normativització de les llengües com ara l’Institut d’Estudis Catalans i la Real Academia Española.

La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, com a institució pública que forma professionals en el coneixement de les llengües i de les seves literatures, bé siguin oficials o no, i tant des del punt de vista docent com de la recerca, no pot mantenir-se al marge de les qüestions que incideixen en el seu ensenyament entre la ciutadania.

En conseqüència, considerem que:

1) No és convenient que l’avaluació dels coneixements i competències de les llengües (català, castellà i llengua estrangera) es concentri en una única prova, perquè això podria comportar una reducció substancial dels mínims continguts lingüístics i de literatura que l’alumnat hauria de dominar de cadascuna de les llengües esmentades.

2) El format proposat, consistent en 25 preguntes tancades o semiconstruïdes i 3 o 4 obertes amb una extensió màxima de 150 paraules, no permetrà avaluar suficientment les competències relacionades amb la comprensió i amb l’expressió en cadascuna de les llengües.

3) Cal garantir que l’avaluació per competències no posi en perill l’avaluació de la capacitat de reflexió de l’alumnat sobre fenòmens lingüístics i sobre les manifestacions literàries.

En definitiva, amb voluntat de contribuir en l’elaboració d’un nou model de PAU que s’ajusti als canvis en l’ensenyament per competències que s’està aplicant a l’Ensenyament Secundari com a conseqüència de la LOMLOE, considerem imprescindible que en les propostes de les noves Provés d’Accés a la Universitat hi hagi una àmplia participació dels col·lectius de professionals que es dediquen a l’estudi i a l’ensenyament de les llengües en l’ensenyament secundari (ESO i Batxillerat) i en l’ensenyament universitari. Només una reflexió aprofundida per part dels especialistes en l’estudi i en l’ensenyament de les llengües podrà assolir un disseny de proves on l’avaluació per competències no posi en risc la demostració dels coneixements adquirits en relació a la reflexió sobre fets lingüístics i literaris.