Coneix el centre

Com fer un CV

L'objectiu del CV és aconseguir una entrevista de feina i, per tant, ha de ser atractiu a tal efecte.

1. Definició d'apartats

És molt important que en el CV es diferenciïn clarament cadascun dels apartats principals:

Dades personals: Nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic de contacte que identifiqui laboralment. El més adequat: nomcognoms@...

Podeu afegir les adreces de les vostres xarxes socials.

Formació: En aquest apartat es pot classificar la informació en dos grups diferenciats. Un primer com a "Formació Acadèmica o reglada" i un segon com a "Altres estudis" o "Formació complementària".

Experiència professional: Imprescindible destacar el nom de l'empresa, el seu sector i les funcions realitzades, així com el període de temps treballat en cadascuna. Aquí heu d'afegir els llocs de pràctiques on hagueu estat.

Idiomes: Valorant el nivell escrit, parlat i de comprensió.

Informàtica: Coneixements propis en tot tipus de programes, tant genèrics com específics d'una àrea concreta (ERP, CRM, programes específics segons el sector).

Altres: Interessos rellevants pel lloc de treball o pel perfil competencial del candidat, així com qualsevol tipus d'afició, voluntariat, activitats, blogs, etc.

2. Clar, concís i fàcil d'entendre

Utilitzar lletra clara i de grandària estàndard, majúscules i/o negretes quan s'escaigui i subratllar els encapçalaments o apartats principals sempre ajuda en una primera visualització general del CV. Tot ben detallat en una o dues pàgines, preferiblement.

Ha de ser un document molt visual on s'identifiquin de forma ràpida les dades principals.

3. Ordre cronològic

La utilització d'una coherència cronològica a cada apartat és vital per a comprendre correctament el currículum vitae. Seguir un ordre cronològic ascendent o descendent, però homogèniament a cada apartat facilita la nostra labor d'anàlisi. Les dates poden ser marcades amb mesos i anys, per exemple: Maig del 2000 - Gener del 2011.

4. Carta de presentació

Una carta de presentació explicant les motivacions i inquietuds per un lloc de treball, amb una definició de les principals aptituds del candidat, és una informació complementària molt útil i una primera presentació del candidat per aspirar a la nova oferta de treball.

Aquesta informació pot ser també en forma d’email (autocandidatura) o en paràgraf introductori al CV.

5. Sinceritat

Detectar en el moment de la preselecció o de l’entrevista un aspecte que s’ha exagerat o modificat en la mateixa descripció del CV afecta negativament a la candidatura per a l'oferta de feina a la que s'està optant. Una explicació el més ajustada possible a la realitat ajuda a tenir una valoració positiva sobre la candidatura.

És important també que les dades del temps treballat a cada empresa coincideixin exactament. En cas contrari, s’ha de saber explicar qualsevol període en blanc.

6. Personalitza i actualitza el teu CV

Pots adaptar el teu CV segons els diversos perfils professionals als que puguis optar. Segons l’especialització o àrea de treball a la que t'estiguis presentant, pots donar-li més força o un pes específic en el contingut, afegint informació complementària específica o desenvolupant punts específics sobre les funcions realitzades o coneixements adquirits.

Quan estiguis en plena recerca de feina, no oblidis d’actualitzar el teu CV en qualsevol dels apartats descrits anteriorment. Repassa-ho amb atenció.

7. Utilitza un llenguatge apropiat i revisa l'ortografia

A excepció d’aspectes molt tècnics, intenta explicar la teva història professional i els teus coneixements de forma clara, entenedora i, sobretot, sense faltes d’ortografia!

8. Ressalta els teus punts forts

Intenta transmetre els teus punts forts, que quedin plasmats i siguin fàcilment identificables, així podràs optar a les millors ofertes de treball.

9. No t'oblidis de la fotografia

Adjunta una fotografia de mida carnet a la part superior dreta. Ha de ser actual i professional, com la del DNI.

Aquestes pautes et serviran per fer un CV per escrit, però actualment hi ha moltes formes de presentar un currículum (p.e. vídeo, àudio).

Pensa on l’has de lliurar i per a quin lloc de treball i valora quina opció has d’escollir. En un lloc pel qual el principal requisit és la creativitat, valdrà la pena tenir en compte les altres opcions.

Model de CV Europass