Viu a la UAB

Funcions

Img_consell_social_funcions

El Consell Social de la UAB és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Consell Social col·labora amb la Universitat en la definició dels criteris i de les prioritats de la seva planificació estratègica, així com en l’exercici de les competències que li confereix la Llei en l’àmbit de la programació i gestió universitària; de la gestió econòmica, pressupostària i patrimonial; i de la comunitat universitària.

I en especial, com a conseqüència del seu fort compromís social i en el marc del Programa Universitat-Societat, el Consell Social dóna el seu suport a la UAB per impulsar i col·laborar amb actuacions estratègiques que contribueixen a reforçar els vincles entre universitat i societat i integrar i relacionar l'activitat de la Universitat amb el sector públic, la societat civil i el teixit productiu.

Les funcions del Consell Social queden especificades en els articles 81 a 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, a més de les funcions que li atribueixen els Estatuts de la UAB i el reglament d’organització i funcionament del Consell Social.